Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Διενέργεια Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών του Ν.Π.Δ.Δ.

Βόλος, 17/4/2013
Αριθ. Πρωτ: 3112

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών του Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.
4024/2011, (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-11),
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),
3. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελών επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για το οικονομικό έτος 2013

Γνωστοποιούμε

Ότι την Τρίτη 23/4/2013 και ώρα 1000 π.μ., στο κτίριο «Μεταξουργείο» όπου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών, που θα διεξαχθούν για τις ανάγκες του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οικονομικού έτους 2013.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Σοφία Αποστοπλίδου, Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Ιωάννα Διβάνη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών
3. Μαρία Μαστρογιάννη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. (http://www.doepap.gr/ ) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ που βρίσκεται στο κτίριο «Μεταξουργείο».

Η Διευθύντρια
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ