Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
         Τηλέφωνο     : 24210 91194
         Fax                : 24210 91196

Βόλος,          17/12/2012
Αριθ. Πρωτ:  7642/ΠΡ 1202

ΘΕΜΑ:   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ       ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.
4024/2011, (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-11),
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),
3. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων, παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2013

Γνωστοποιούμε

Ότι την Τετάρτη 19/12/2012 και ώρα 1000 π.μ.,  στο κτίριο «Μεταξουργείο» όπου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-  ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.,  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές για το οικονομικό έτος 2013:
– Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
– Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης εργασιών, που θα αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
– Επιτροπές παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για τις πέντε (5) Διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ. που είναι οι εξής:
• Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
• Δ/νση Αθλητισμού
• Δ/νση Πολιτισμού
• Δ/νση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών
• Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού για κάθε παιδικό σταθμό (παιδικός σταθμός «Ιάσονας», παιδικός σταθμός «Παλαιών», παιδικός σταθμός «Αρίων», παιδικός σταθμός Αλυκών, παιδικός σταθμός «Νεφέλη», παιδικός σταθμός «Αφροδίτη», παιδικός σταθμός «Ναϊάδες», παιδικός σταθμός «Αίολος»,  παιδικός σταθμός Αγριάς, παιδικός σταθμός Νέας Αγχιάλου, Α΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας, Β΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας, Γ΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας), για τις διοικητικές υπηρεσίες και τα ΚΕ.ΦΟ.
– Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κάθε είδους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας),  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, που θα αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη., για όλες τις παραπάνω διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Σοφία Αποστολίδου, Διευθύντρια Οικονομικών  και  Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Ιωάννα Διβάνη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών
3. Μαρία Μαστρογιάννη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. (http://www.doepap.gr/ ) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ που βρίσκεται στο κτίριο «Μεταξουργείο».

 
Η Διευθύντρια
Οικονομικών  και  Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ