Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ « Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» του Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βόλος, 15/1/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ: 392ΠΡ109
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο : 24210 91194
Fax : 24210 91196

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.
4024/2011, (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-11),
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),
3. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων, παραλαβής προμηθειών, βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών για το οικονομικό έτος 2016

Γνωστοποιούμε

  Ότι την Δευτέρα 18/1/2016 και ώρα 1000 π.μ., στο κτίριο «Μεταξουργείο» όπου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές για το οικονομικό έτος 2016:

  •  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
  •  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης εργασιών, που θα αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Επιτροπές παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για τις πέντε (5) Διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ. που είναι οι εξής:                                     • Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
• Δ/νση Αθλητισμού
• Δ/νση Πολιτισμού
• Δ/νση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών
• Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού για κάθε παιδικό σταθμό (παιδικός σταθμός «Ιάσονας», παιδικός σταθμός «Παλαιών», παιδικός σταθμός «Αρίων», παιδικός σταθμός Αλυκών, παιδικός σταθμός «Νεφέλη», παιδικός σταθμός «Αφροδίτη», παιδικός σταθμός «Αίολος», παιδικός σταθμός Αγριάς, παιδικός σταθμός Νέας Αγχιάλου, Α΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας Β΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας, Γ΄παιδικός σταθμός Νέας Ιωνίας), για τις διοικητικές υπηρεσίες και τα ΚΕ.ΦΟ.
– Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κάθε είδους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, που θα αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη., για όλες τις παραπάνω διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ.
– Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Σοφία Αποστολίδου, Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Μαρία Μαστρογιάννη, υπεύθυνη του Γραφείου Προμηθειών
3. Ιωάννα Χατζηπολυχρόνη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. (http://www.doepap.gr/ ) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ που βρίσκεται στο κτίριο «Μεταξουργείο».

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Οικονομικών και Διοικητικών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ