Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εγκρίθηκε ως ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2014

Εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, για το οικονομικό έτος 2014, ύψους 10.160.229,00 ευρώ. Το σχέδιο του προϋπολογισμού ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Οργανισμού και στη συνέχεια ενσωματώθηκε, όπως προβλέπεται, στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αξιολογηθεί.

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου, ο προϋπολογισμός  του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ’αριθμ. 30842/2013 ΚΥΑ, είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ.Παύλος Μαβίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του επισημαίνοντας ότι, έπειτα από επίμονη και συστηματική προσπάθεια, επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι με απόφαση του Δ.Σ., παρότι δεν επιβάλλεται από τον Νόμο, έχει συγκροτηθεί Οικονομική Επιτροπή η οποία λειτουργεί ενισχυτικά ως ελεγκτικός μηχανισμός στο πλαίσιο λειτουργίας του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2014:

Τα έσοδα διακρίνονται σε: α) τακτικά και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 6.484.220,00 €, β) έκτακτα έσοδα και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 413.509,00 €. Στον προϋπολογισμό του 2014 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό ανέρχεται στο ύψος των 2.518.000,00 €. Το χρηματικό υπόλοιπο που θα παραμείνει στο Ταμείο και θα ανέλθει στο ποσό του 700.000,00 €

Οι δαπάνες διακρίνονται στον προϋπολογισμό του 2014 στις ακόλουθες ομάδες :

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης που θα ανέλθουν στο ποσό των 6.628.240,00 €.

2. Επενδύσεις που θα ανέλθουν στο ποσό των 75.900,00 €.

3. Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις που θα ανέλθουν στο ποσό των 3.434.000,00 €. Η κατηγορία ΠΟΕ αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών και ανέρχεται στο ποσό των 882.000,00 €. Η κατηγορία των λοιπών αποδόσεων αφορά αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών και ουσιαστικά  δεν αποτελούν δαπάνες για το Ν.Π.Δ.Δ. αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς και θα ανέλθουν στο ποσό του 2.518.000,00 €.

 Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 22.089,00 €.    

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ