Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες στην αυλή του παιδικού σταθμού Αλκυόνη.

Βόλος: 18/6/2015

Αρ. Πρωτ: 6060/ΔΕ884

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τη προμήθεια κατάλληλων υλικών και την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στην αυλή του παιδικού σταθμού Αλκυόνη, με βάση τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

Εκσκαφές-αποξηλώσεις:

 1. καθαιρέσεις, αποξήλωση ξύλινης πέργολας
 2. γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες περίπου 160 m3  σε βάθος 50cm.

Σκυροδέματα:

 1. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
 2. Κατασκευές από σκυρόδεμα, προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 περίπου 24 m3
 3. χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) περίπου 650 Kg.

Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές, λοιπές εργασίες:

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 4cm για περίπου 160 m2. Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλομένων κόκκων φυσικού ελαστικού και σκούρας πολυουρεθάνης. Θα αποτελείται από πλάκες χρώματος πράσινου, γενικών διαστάσεων 500Χ500mm και πάχους 40mm και θα έχει βάρος από 26 Kg/m2 ή και περισσότερο. Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ 1177:2008 ίσο με 1,20m ή και περισσότερο. Η άνω στρώση κάθε πλάκας θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές να είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή υδάτων. Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, όπου χρειάζεται, για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο.
 2. Ρύθμιση τελικής στάθμης δαπέδου ασφαλείας στη σημερινή κατάσταση για να μην δημιουργεί πρόβλημα στα παιχνίδια και στο κιόσκι

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την προσφορά ως προκαταρκτικές πληροφορίες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά:

 1. ΕΛΟΤΕΝ 1176-1(08) ΕΛΟΤΕΝ 1177 (08)
 2. ISO 14001:2004
 3. ISO 9001:2008
 4. ISO 18001:2007
 5. Πιστοποιητικό ακαυστότητας
 6. Πιστοποιητικό μη τοξικότητας
 7. Πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής, ότι είναι ομοιογενής και σύμφωνη με τα αναφερόμενα πρότυπα (ΕΝ 1176-1(08), ΕΝ1177(08)).

8. Στην περίπτωση, που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι ο κατασκευαστής του δαπέδου ασφαλείας, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του δαπέδου, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. Εάν τα πιστοποιητικά είναι σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι το δάπεδο ασφαλείας συνοδεύεται κατ΄ ελάχιστο από διετή (2) εγγύηση.
 2. 10. Προσκόμιση αντιπροσωπευτικού δείγματος.

 

Η εργασία, τα υλικά καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από τις 22 μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2015, μέχρι τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ