Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση της εξωτερικής αυλής στο παιδικό σταθμό Αριάδνη.

 

Βόλος: 24/10/2016

Αρ. Πρωτ: 14153/ΔΕ2569

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση της αυλής στο παιδικό σταθμό Αριάδνη.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 25 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι εκσκαφή του αύλιου χώρου  (πράσινο) για την κατασκευή πλάκας σκυροδέματος πάνω στην οποία θα στρωθούν τα πλακάκια του συνθετικού δαπέδου ασφαλείας και εξοπλισμός παιδικής χαράς. Η συνολική επιφάνεια που θα στρωθεί  με συνθετικό δάπεδο είναι 95τ.μ.

Εργασίες:

  • Εκσκαφή :  90 Χ0,3 =  27m3
  • Εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό  λατομείου : 80Χ0,15= 12 m3
  • Διάστρωση και συμπύκνωση πλάκας δαπέδου σκυροδέματος (15εκ) : 80 Χ0,15= 12 m3
  • Πλέγμα δομικό Β500C : 80Χ2,2Χ1,2 = 211,20kgr
  • Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών συνθετικού δαπέδου (επιφάνεια ασφαλείας): 95τ.μ.

Αναλυτικά οι εργασίες είναι:

Α. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Β. Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Γ. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,

01-01-02-00 “Διάστρωση σκυροδέματος”,

01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέματος”,

01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος”,

01-01-05-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,

01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις               

Δ. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Ε. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”. Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

 

 

 

Ονομ.

διάμετρος (mm)

Πεδίο εφαρμογής Ονομ. διατομή

(mm2)

Ονομ.

μάζα/ μέτρο

(kg/m)

Ράβδοι Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 Ö Ö 19,6 0,154
5,5 Ö Ö 23,8 0,187
6,0 Ö Ö Ö Ö Ö 28,3 0,222
6,5 Ö Ö 33,2 0,260
7,0 Ö Ö 38,5 0,302
7,5 Ö Ö 44,2 0,347
8,0 Ö Ö Ö Ö Ö 50,3 0,395
10,0 Ö Ö Ö 78,5 0,617
12,0 Ö Ö Ö 113 0,888
14,0 Ö Ö Ö 154 1,21
16,0 Ö Ö Ö 201 1,58
18,0 Ö 254 2,00
20,0 Ö 314 2,47
22,0 Ö 380 2,98
25,0 Ö 491 3,85
28,0 Ö 616 4,83
32,0 Ö 804 6,31
40,0 Ö 1257 9,86

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ζ. Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

Η. Προμήθεια και τοποθέτηση ανακρουστικών – προστατευτικών πλακιδίων 500Χ500mm  δαπέδου ασφαλείας πάχους 40mm  για κρίσμο ύψος πτώσης 120cm. Τα ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1:2008 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων – Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και EN 1177:2008 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»).

Τα ανακρουστικά πλακίδια (δαπέδου ασφαλείας), πάχους 40mm και εξωτερικών διαστάσεων 500x500mm, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε  κρίσιμο ύψος πτώσης 120cm, να είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από έγχρωμους, συμπυκνωμένους και ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερούς (ελαστικού) υλικού και να σταθεροποιούνται με κόλλα πολυουρεθάνης, ειδικής σύστασης. Κατά την κατεργασία του υλικού δεν θα πρέπει να προστεθεί ατμός νερού, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός μούχλας. Τα πλακίδια θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, υδατοπερατά και πράσινου χρώματος.

Η επάνω επιφάνεια των ανακρουστικών προστατευτικών πλακιδίων (δαπέδου ασφαλείας) θα είναι λεία με ανοικτούς πόρους ενώ η κάτω επιφάνειά τους θα διαθέτει ημισφαιρικούς γρόμπους/κοιλώματα. H γεωμετρία των ημισφαιρικών γρόμπων θα διασφαλίζει τη μέγιστη ικανότητα απόσβεσης κρούσεων, η οποία για τα περιγραφόμενα πλακίδια πάχους 40 mm θα ανταποκρίνεται στο κρίσιμο ύψος πτώσης έως και 120 cm αλλά και την εύκολη απαγωγή του ύδατος, καθώς η επιφάνεια επαφής τους με το έδαφος είναι πολύ μικρή και δημιουργεί επαρκή κενά. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και πύρους σύνδεσης στις δύο πλευρές τους (οκτώ πύρους ανά τρέχον μέτρο) για σταθερή σύνδεση, καθώς και για την αποτροπή πιθανής παραμόρφωσης ή κύρτωσης.

Η ανακρουστική ικανότητα του προϊόντος θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε όποιες συνθήκες επικρατούν στην πραγματική επιφάνεια εφαρμογής τους και όχι μόνο στις συνθήκες εργαστηριακού ελέγχου. Θα εφαρμοσθούν σε έτοιμη υπόβαση πλάκας σκυροδέματος.

Με  την  προσφορά  του  ο  κάθε συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει  επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1:2008 (“Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων – Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) και EN 1177:2008 (“Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης”), από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.
  • Πιστοποιητικό Επιτηρούμενης Παραγωγής από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.

Θα πρέπει να προσκομιστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία φύλλο αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3:2013 («Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων»). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στον έλεγχο των χημικών παραμέτρων, όσο και της τήρησης των ορίων σχετικά με το κάδμιο και τους φθαλικούς πλαστικοποιητές.

Τα ανακρουστικά πλακίδια θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί: για την αντίστασή τους στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο BS 7188-4:1988 («Δάπεδα παιχνιδοτόπων με απορροφητικότητα κρούσεων») και να φέρουν την αντίστοιχη έκθεση δοκιμασίας από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. Επίσης για τη συμπεριφορά τους στην φωτιά και θα πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία Ε, σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13501-1(«Κατάταξη των Προϊόντων και Στοιχείων Δομικών Κατασκευών ως προς την αντίδραση στην φωτιά»). Θα πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη έκθεση δοκιμής από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα των ανακρουστικών πλακιδίων. Η εγκατάσταση του θα γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η πλήρη τοποθέτηση των πλακιδίων.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ