Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην αυλή του παιδικό σταθμού Αριάδνη.

Βόλος: 24/10/2016

Αρ. Πρωτ: 14150/ΔΕ2568

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην αυλή του παιδικού σταθμού Αριάδνη.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 25 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Αναλυτικά προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 2100 mm Απαιτούμενος χώρος 5100Χ4650mm
Πλάτος 1650 mm 23,7 m2
Ύψος 1850 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 200 mm
Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1 Ηλικιακή ομάδα 1,5+

Το όργανο θα αποτελείται από :

 • Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,
 • Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα,
 • Δύο (2) τραπεζάκια,
 • Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων,
 • Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Αναλυτικά  θα είναι :

 1. Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή.

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

 • Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

 1. Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα  θα αποτελείται από:

 • Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

 1. Τραπεζάκια

Το κάθε τραπεζάκι θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.

 1. Πάνελ δραστηριοτήτων

Τα πάνελ δραστηριοτήτων θα είναι  από κόντρα πλακέ θαλάσσης και θα φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών.

 1. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Το μπαλκόνι θα αποτελείται από :

 • Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm,
 • Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας.

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.

Με  την  προσφορά  του  ο  κάθε συμμετέχων   θα   πρέπει να καταθέσει  επί ποινή αποκλεισμού,   τα ακόλουθα

 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του οργάνου, (Βλ. προδιαγραφές του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009)).

Αναλυτικά, ο εξοπλισμός, υποχρεωτικά θα πρέπει:

 • να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008).
 • να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 681/2014)του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.)

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986  του προμηθευτή,  ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός  πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία.
 2. Προέλευση των προσφερόμενων υλικών

Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται η  χώρα προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ή αρνητική εάν δεν απαιτείται)  του προμηθευτή, όπου θα δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής του  προσφερόμενων εξοπλισμου καθώς και το τόπο εγκατάστασής του.

Γ) Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

 1. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς).

δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών.

στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων» (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή του εξοπλισμου, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του.

 1. Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων για τα προσφερόμενα είδη της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών φυλλαδίων – prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/1986  του προμηθευτή των οργάνων ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, ώστε η παιδική χαρά να συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176: 2008, σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44/7-8-2014, ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ- Ρ46 του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).

 

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ