Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Eγγραφές, Δίδακτρα, Κριτήρια Αξιόλησης, Παιδικών Σταθμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές αρχίζουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου για το έτος 2014 – 2015 και θα διαρκέσουν από 10/6/14 μέχρι 30/6/14 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9π.μ-13:00μ.μ. για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

$1·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)

$1·         Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού

$1·         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (εισοδήματα 2013), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2014 (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη).

$1·         Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2013 (εισοδήματα 2012), ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2013, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις.

$1·         Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι. Κ. Α του δευτέρου  τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2013) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

$1·         Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.

$1·         Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,(πχ. Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.   

$1·         Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν. 

$1·         Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής

$1·         ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

$1·         Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή

$1·         Άδεια Διαμονής ή Εργασίας ή

$1·         Βεβαίωση από ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας

$1·         Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης.

Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  Νικομήδειας με Καραμπατζάκη στο κτίριο του Μεταξουργείου τηλ:2421040740

Ο πρόεδρος

του

ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ

Παύλος Μαβίδης

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

 

 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00

40,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00

70,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00

90,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00

105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00

120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00

145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

 

 

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ

 105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

 

  120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

   145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

   160,00

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

                      ΜΙΣΟ

70,00

                     45,00

 

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τις 7/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Κυριακή του Θωμά. Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακλουθώντας τους όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού. Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2014 -2015 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

 

1) Η εξόφληση του τελευταίου Διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.

 

2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

 

3) Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014, που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία.

 

4) Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)., όπως ισχύουν κάθε φορά

 

Επιπλέον, προτείνονται οι εξής ειδικές ρυθμίσεις :

 

1) Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.

 

2) Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π Δήμου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%

 

3) Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει ,αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου.

 

4) Για τις μονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.

 

5) Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού-εποπτικού υλικού.

 

6) Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ, 3Ε , ΤΡΑΠΕΖΕΣ υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.

 

7) Τριμελής επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.

 

8) Όταν με υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) εκτός από τις προαναφερόμενες δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι αυτές τις μέρες.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

1.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

   
 

α. Από 0 μέχρι 35.000 €

10 μόρια

………

 

β. Από 35.001 € και πάνω

05 μόρια

………

       

2.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   
 

Επανεγγραφή Νηπίου

20 μόρια

………

 

Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά

05 μόρια

………

 

Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά

10 μόρια

………

       
 

Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)

   
 

* Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό

10 μόρια

………

 

* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία

05 μόρια

………

 

* Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια)

05 μόρια

………

 

Αδέλφια (που φιλοξενούνται ήδη στο σταθμό)

05 μόρια

………

 

Στρατιωτικό Προσωπικό

05 μόρια

………

3.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

   
 

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα (να εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό).

Βεβαίωση ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

   

 

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

 

1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογενείας

 

2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος)

 

Ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

 

Σε περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η αίτησή της θα αξιολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις και δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ