Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Εγγραφές στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Οι  οδηγίες για εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ  αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο 23052017_anakoinosi_odhgies

 

Οι εγγραφές στους δημοτικούς σταθμούς εκτός ΕΣΠΑ 

ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

 Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος  2017 -2018 αρχίζουν από 12/6/2017 μέχρι και 30/6/2017 και ώρες 9:00 – 12:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421040740. Η Αίτηση Εγγραφής και το έντυπο που αναφέρεται στον παιδίατρο θα χορηγείται από την υπηρεσία και είναι αναρτημένο στο site www.doepap.gr της υπηρεσίας μας, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα εκτυπώσει.

Σύμφωνα με την  Αρ. Απόφαση 147/2017 της 14ης συνεδρίασης, στις 11/5/2017, του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ορίζονται ως

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ    
  α.  Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια ……….
  β.  Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια ………
  γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια ………
       
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    
  Επανεγγραφή Νηπίου 20 μόρια ………
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 03 μόρια ………
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 05 μόρια ………
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια ………
       
  Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)    
  * Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό 10 μόρια ………
  * Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια ………
  * Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια) 05 μόρια ………
  Αδέλφια (που φιλοξενούνται  για το σχολικό έτος 2017-2018 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια ………
  Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια ………
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ    
  Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα (να εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό).

Βεβαίωση ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

   

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση

των καταστάσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

 1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας
 2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος)

Ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

Τα δικαιολογητικά που θα ληφθούν υπόψη στη μοριοδότηση, θα είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που θα κατατεθούν μέχρι το τέλος της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.

Σε περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η αίτησή της θα αξιολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις και δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)
 2. Ιατρική βεβαίωση του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον παιδίατρο.
 3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού Έτους 2016, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 – 31/12/2016). Οι γονείς έχουν υποχρέωση να καταθέσουν, ή (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη).
 4. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού Έτους 2015, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις.
 5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία γονέων. Για περιπτώσεις που οι γονείς είναι:
 • Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας με αποδοχές
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι – μισθωτοί: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη) με αποδοχές, οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α του πρώτου τριμήνου του 2017 ή του τελευταίου τριμήνου του 2016) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ή άλλο ασφαλιστικό τους ταμείο.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση: βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση), ή υπεύθυνη δήλωση όπου δικαιούνται με σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ
 • Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από τη ΔΟΥ.
 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν ως απαραίτητο δικαιολογητικό τη βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων.
 2. Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (πχ. Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 3. Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
 4. Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 2. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή
 3. Βεβαίωση από Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ, με την οποία βεβαιώνεται εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 Προϋποθέσεις επανεγγραφής εγγραφής

 1.  Για να γίνει δεκτή η αίτηση επανεγγραφής του παιδιού και για να ισχύσει η επανεγγραφή του, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα μεταφορικά των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου έως και 15 Ιουνίου 2017, σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή και δεν μοριοδοτείται η νέα εγγραφή.
 2. Θα ληφθούν υπόψη για τη μοριοδότηση και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων.
 3. Η ολοκλήρωση της επανεγγραφής θα γίνεται, μόνο μετά την επαναξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών με μοριοδότηση. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επανεγγραφής από τρίτο άτομο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα.
Α. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 
 ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018
   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
   
ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
   
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  0  ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01  ΜΕΧΡΙ  24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01  Μ ΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00
 

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ  9.000,00 ΕΥΡΩ 00,00 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  15.000,01  ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ  27.000,01 ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ  160,00
 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΙΣΟ
70,00 45,00

 

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τις 7/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Κυριακή του Θωμά.

Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακλουθώντας του όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.

Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2017 -2018 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

 • Η εξόφληση του τελευταίου Διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή και δεν μοριοδοτείται η νέα εγγραφή.
 • Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
 • Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού Έτους 2016 που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς (Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 – 31/12/2016). Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία για τα ποσά που έχουν πληρωθεί από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016. Απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αποδείξεις, βεβαίωση τράπεζας κλπ.)
 • Όταν ο ένας εκ των δυο γονέων δεν είναι μισθωτός, κατατάσσονται στην κατηγορία διδάκτρων (γονείς ελεύθεροι επαγγελματίες).
 • Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Επιπλέον, προτείνονται οι εξής ειδικές ρυθμίσεις :

 • Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
 • Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%.
 • Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων.
 • Για τις τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
 • Για τις μονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
 • Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού- εποπτικού υλικού.
 • Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ, υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.
 • Όταν με υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι αυτές τις μέρες. Η μείωση δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες (διακοπές εργασίας εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα).

Β. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΑΑΔΕ)

 Για το τμήμα Ημερήσια Απογευματινής Απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης προτείνεται για όλους το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο. Είναι ανταποδοτικό. Για το δεύτερο παιδί στο τμήμα προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί στο τμήμα 30%. Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων. Για τις τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού  των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης οι γονείς αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.

 Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης: Στέκι Παιδιού Πολυμέρη και Β΄ΚΔΑΠ Βόλου

Λειτουργούν τμήματα

 1. Θερινό σχολείο 200€ για ένα μήνα
 2. Ζωγραφική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 3. Κεραμική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 4. Θεατρικό παιχνίδι-Παραμύθι 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 5. Η/Υ 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 6. Μουσική προπαιδεία 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 7. Σωματική έκφραση – ρυθμική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 8. Παραδοσιακοί χοροί 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 9. Χοροί Λάτιν 20€ δίωρο εφήβων – ενηλίκων
 10. Μοντέρνος χορός 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
 11. Μελέτη σχολικών μαθημάτων 50€ το μήνα (δίωρο καθημερινά)
 12. Μελέτη σχολικών μαθημάτων 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)

Η εγγραφή ανέρχεται στα 5€ για κάθε εκπαιδευτικό έτος, για κάθε παιδί

Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται 30%. Έκπτωση 20% σε παιδιά με ανέργους και τους δύο γονείς. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας και των  δύο γονέων σε ισχύ και να έχει εκδοθεί δυο μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου. Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από το σύλλογο πολυτέκνων. Για τις τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για το δεύτερο τμήμα παρακολούθησης από το ίδιο παιδί που φιλοξενείται έκπτωση 20% και για το τρίτο τμήμα έκπτωση 30% .

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2ωρο 35 ευρώ το τμήμα.

Οι γονείς αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.

Το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο είναι ανταποδοτικό.

Αρ. Απόφαση 146/11/5/2017

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ

Ιατρική βεβαίωση έντυπο εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ