Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Bόλος: 21/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                          Αριθ.πρωτ: 13528/ΠΡ2755
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,                                                                                                                     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 5/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

      O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Υλικά Μηχανογράφησης – 30192110-5), συνολικού προϋπολογισμού 17.049,08 € (δέκα επτά χιλιάδες σαράντα εννιά ευρώ και οκτώ λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 20.970,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 και θα βαρύνει στο οικονομικό έτος 2016 τους εξής Κ.Α.: 10-6613.100, 15-6613.200, 15-6613.300, 15-6613.400, 15-6613.500.

       Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), στον α΄ όροφο τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ., www.doepap.gr.

      Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης Μελάνια 2016

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ