Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Έρευνα Αγοράς για επισκευή συλλεκτών (προσαγωγής/επιστροφής) της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας

Βόλος,30/9/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ: 7408/1197

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: Έρευνα Αγοράς για επισκευή συλλεκτών (προσαγωγής/επιστροφής) της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του Κλειστού  Κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας

            Λόγω του  ότι και οι δυο συλλέκτες προσαγωγής/επιστροφής του κολυμβητηρίου της Νέας Ιωνίας χρήζουν άμεσης επισκευής λόγω πολλαπλών διαρροών σε διάφορα σημεία συνδέσεων σωλήνων, κυκλοφορητών, βανών κλπ., η Διεύθυνση Αθλητισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών και εργασίες για την επισκευή των συλλεκτών και τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης ως εξής:

     Α. Απαραίτητα υλικά

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

1

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

    7

2

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

    1

3

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

    2

4

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2΄΄ (20см) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

    5

5

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3΄΄ (20см) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

6

6

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3΄΄ (10см) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

4

7

ΜΑΣΤΟΣ 3΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

1

8

ΜΑΣΤΟΣ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

2

9

ΡΑΚΟΡ 3΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

2

10

ΡΑΚΟΡ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

1

11

ΓΩΝΙΑ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

9

12

ΤΑΦ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

1

13

ΜΟΥΦΑ 4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

2

14

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ  2΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

2

15

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ  3΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

4

16

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ  4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

2

17

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ  4΄΄ ΜΕ ΡΑΦΗ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

Μ.Μ.

6

18

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ  3΄΄/2΄΄ (ΚΑΜΠΑΝΑ)ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

1

19

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  3΄΄/4΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

1

20

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2 ΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜ

20

             Όλα τα υλικά θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής με ISO του κατασκευαστή.

             Για όλα τα υλικά θα προσκομισθούν πιστοποιητικά СЕ και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

             Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με την υφιστάμενη εγκατάσταση για την αποφυγή περαιτέρω μετατροπών,  καθώς και απολύτως συμβατά μεταξύ τους.

      Β. Απαραίτητες εργασίες

1) Άδειασμα της εγκατάστασης από το νερό

2) Κόψιμο/αποξήλωση  σάπιων τμημάτων σωληνώσεων 4΄΄ στην οροφή, απλών βανών στον συλλέκτη επιστροφής,  σωληνομαστών, φλαντζών κλπ

3) Τοποθέτηση/σύνδεση των ανωτέρω υλικών με συγκολλητές συνδέσεις από πιστοποιημένο προσωπικό (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 (γενικά) και ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2 ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις και  κατά ΕΝ 1092-1  για τις φλαντζωτές συνδέσεις

4) Έλεγχος και δοκιμή στεγανότητας των συλλεκτών

5) Χρωματισμός των τοποθετημένων υλικών, των 2 συλλεκτών και των λοιπών εκτεθειμένων επιφανειών με 2 στρώσεις μίνιο και με ριπολίνη φωτιάς. Τρίψιμο των επιφανειών με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο, 2 στρώσεις αντισκωριακό μίνιο, , μια στρώση χρώματος φωτιάς, αστάρωμα, στοκάρισμα και τελική βαφή των επιφανειών με ριπολίνη  φωτιάς σε δυο στρώσεις

6) Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό

7) Έλεγχος και δοκιμή της εγκατάστασης

      Οι εργασίες  θα εκτελεσθούν από εξειδικευμένο συνεργείο που έχει  το νόμιμο δικαίωμα εκτέλεσης των  ως άνω εργασιών. Θα προσκομίζονται οι σχετικές άδειες άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  την Παρασκευή 3/9/2014, 12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας: 2421071770.

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ