Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού

Βόλος 2/8/2017

Αριθ. Πρωτ: 10186

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Πληροφορίες    : Σουλακούδης Γεώργιος

Τηλέφωνο         : 2421029878

Fax                   : 2421022927

Ε-mail              : museum.volos@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: Προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
 3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 21/8/2017 και ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 830,8 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

  Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

 

 •  Για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς πατήστε εδώ

 –  Κατεβάστε την   Υπεύθυνη δήλωση

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ