Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Έρευνας αγοράς για κυλιόμενα μεταλλικά ράφια – βιβλιοθήκες (ορθή επανάληψη)

Βόλος 21.1.2016

Αριθμ. πρωτ.: 580/12

 

Έρευνας αγοράς για κυλιόμενα μεταλλικά ράφια – βιβλιοθήκες

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες του αρχειοστασίου της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοθηκών για την τοποθέτηση του ιστορικού αρχείου προϋπολογισμού έως 10.000 ευρώ.

 

Περιγραφή:

Το σύστημα κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοθηκών θα είναι προσαρμοσμένο σε μεταλλικούς οδηγούς κύλισης στο δάπεδο, εξοπλισμένο με μηχανισμό χειροκίνητης οριζόντιας μετακίνησης, το οποίο θα αποτελείται από :

Α.1. Σταθερό συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος μονής όψης στην αρχή, με την εξωτερική πίσω πλευρά να φέρει μεταλλική κάλυψη :  ένα (1) τεμάχιο

Α.2. Κυλιόμενο συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος πλάτος διπλής όψης: πέντε (5) τεμάχια

Α.3. Κυλιόμενο συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος πλάτος μονής όψης με την εξωτερική πλευρά να φέρει μεταλλική κάλυψη: ένα (1) τεμάχιο

Το τελευταίο στη σειρά συγκρότημα (Α3) θα φέρει σύστημα κλειδώματος όλου του συστήματος.

Κάθε συγκρότημα (Α1,Α2,Α3) θα αποτελείται από 3 στήλες με 6 ράφια ωφέλιμου φορτίου διαστάσεων 90cmΧ30cmΧ40cm περίπου. Επίσης, κάθε συγκρότημα θα φέρει μεταλλική κάλυψη στην πάνω και τις 2 πλάγιες πλευρές του.

Οι ράγες κύλισης θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος του διαθεσίμου χώρου για την μελλοντική επέκταση του συστήματος.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την μεταφορά, τοποθέτηση στους χώρους που θα υποδειχθούν και κάθε εργασία προσαρμογής/αποκατάστασης του χώρου χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Αναθέτη.

Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται σε τιμή μονάδας ανά τεμάχιο (Α.1, Α.2, Α.3, και λοιπών εργασιών)

Ο αναθέτης διατηρεί το δικαίωμα μείωσης ή επέκτασης των ζητούμενων προϊόντων ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ραφιών, μηχανισμών, κλπ.

Σημείωση: Η προσφορά πρέπει να φέρει ευκρινή σφραγίδα με το ΑΦΜ του προσφέροντα, ενώ στη συνολική τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το ποσό ΦΠΑ. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Για την επόπτευση των χώρων επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2421039644, 2421021664

Οι προσφορές μαζί με την τεχνική περιγραφή θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 5/2/2016 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ