Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Βόλος, 25/8/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6928

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. –  ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  2.    Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3.    Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009
  «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο».
  4.    Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014.
  5. Την υπ’ αρίθµ. 19/2014 (αρ. πρωτ. 16326/23-4-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την οποία η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστηµα των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.
  6.    Την  υπ’  αριθµ.  110/2014  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του
  ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.), αναφορικά µε την πρόσληψη προσωπικού, ειδικότητας καθαριστών/καθαριστριών ΥΕ, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  7.    Την υπ’ αριθµ.14383/152789/8-8-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
   
  8.    Την  υπ’  αριθµ.  6592/4-8-2014  βεβαίωση  της  ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών/ Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.
  9.    Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του
  ∆ηµοτικού    Οργανισµού    Εκπαίδευσης,    Παιδιού,    Αθλητισµού    και Πολιτισµού-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικά δεκατριών (13) ατόµων, ειδικότητας καθαριστών / καθαριστριών ΥΕ, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως εξής :

Ειδικότητα    
Αριθµός ατόµων    
Ειδικά τυπικά προσόντα    
Χρονική διάρκεια

Καθαριστών/Καθαριστριών ΥΕ    
13    ∆εν απαιτούνται
ειδικά τυπικά προσόντα(παρ. 2 άρθρο 5 Ν. 2527/1997)    
∆ύο (2) µήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα πιο κάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθεί σε τοπική εφηµερίδα, ενώ ανάρτηση της να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βόλου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς στην ιστοσελίδα του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου www.doepap.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  –  ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.»,  ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 27/8/2014 και λήγει     την 29/8/2014. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙ∆ΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ