Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ηλεκτρονικός ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ΕΑΚ Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Βόλος : 24/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Αριθ.πρωτ : 15855/ΠΡ3290

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<< ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο2/2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ»

           O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής, για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ΕΑΚ  του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 149.841,60 € (εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (120.840,00 € πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15/12/2016 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4/1/2017 και ώρα 15.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 2.416,80 €).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ