Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση «Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων», σε συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων, για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος: 18/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                        Αριθμ.πρωτ.: 11814/ΠΡ2340

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο3/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση  «Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων», σε συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων, για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 120.843,80€ (εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών), πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 149.846,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου έτους 2020 και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29/9/2019 και ώρα 8.00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7/10/2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που εκτελούν εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΖΕΡΒΑΣ

 

Κατεβάστε εδώ τους Όρους της Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ