Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κτηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Βόλος : 5/11/2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                Αριθ.πρωτ : 10920/ΠΡ2021

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<< ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ 38446

 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Κτιρίων, για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού εκατό δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (113.504,00 €) πλέον Φ.Π.Α., (ήτοι σύνολο 139.609,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου έτους 2015 και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/11/2015 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/11/2015 και ώρα 15.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που εκτελούν εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους διακήρυξης καθαρισμού κτιρίων 2015-2016

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ