Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 σε χώρους εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος 13/3/2020
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 5317
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                         Αρ. Αποφ: 142
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡ.: Δεληδημητρίου Ζαφειρία
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως
Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ.38446 ΒΟΛΟΣ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 , το άρθρο 240Α του Ν.3463/2006 , το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007 , την παρ.1 περιπτ.δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) , σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι Προϊστάμενος όλου του προσωπικού του ΝΠΔΔ και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις κάθε υπηρεσιακές μεταβολές .
 2. Την από 11/3/2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).
 3. Την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 (ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10-3-2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από
  11/3/2020 έως και 24/3/2020».
 4. Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 σε χώρους εργασίας».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το χρονικό διάστημα από την επόμενη έκδοσης της παρούσας και έως 27/3/2020,λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»:

 1. Α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ο υ κ ο ι ν ο ύ μ ε α υ τ ο π ρ ό σ ω π η π α ρ ο υ σ ί α τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», μέχρι και 27/3/2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτηση τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.
 2. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 3. Αναστέλλεται η έναρξη κάθε διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού.
 4. Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξιακά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27/3/2020, με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου τους και συνυπογραφή του οικείου Διευθυντή.
 5. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών τ ο υ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
 6. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν την 27/3/2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.

Για να την Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ