Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Νέες Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου

Οι εγγραφές αρχίζουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου για το έτος 2015 – 2016 και θα διαρκέσουν από 10/6/15 μέχρι 26/6/15 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9π.μ-13:00μ.μ. για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2015 (εισοδήματα 2014), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2015 (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη). Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2014, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις.
 • Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι. Κ. Α του δευτέρου  τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2015) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
 • Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,(πχ. Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.   
 • Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν. 
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 • Άδεια Διαμονής ή Εργασίας ή
 • Βεβαίωση από ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης.

 

Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως στο κτίριο του Μεταξουργείου τηλ:2421040740

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

1.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

 

 

α. Από 0 μέχρι 35.000 €

10 μόρια

………

 

β. Από 35.001 € και πάνω

05 μόρια

………

 

 

 

 

2.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

Επανεγγραφή Νηπίου

20 μόρια

………

 

Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά

05 μόρια

………

 

Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά

10 μόρια

………

 

 

 

 

 

Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)

 

 

 

* Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό

10 μόρια

………

 

* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία

05 μόρια

………

 

* Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια)

05 μόρια

………

 

Αδέλφια (που φιλοξενούνται ήδη στο σταθμό)

05 μόρια

………

 

Στρατιωτικό Προσωπικό

05 μόρια

………

3.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

 

 

 

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα (να εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό).

Βεβαίωση ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

 

 

 

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογενείας

2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος)

Ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

Τα δικαιολογητικά που θα ληφθούν υπόψη στη μοριοδότηση, θα είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που θα κατατεθούν μέχρι το τέλος της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.

Σε περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η αίτησή της θα αξιολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις και δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

Καθορισμός διδάκτρων για  το σχολικό έτος 2015-2016

ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 
 

 

 

 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  0  ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ

40,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ

70,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

90,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01  ΜΕΧΡΙ  24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01  ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

 

 

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ  24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  24.000,01  ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΜΙΣΟ

70,00

45,00

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ