Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθειας μελανιών – τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Διευθύνσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022”.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία:21/06/2022

Αριθμ.Πρωτ.: 7889/1190

Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως

Ταχ. Κώδικας: 38446

Τηλέφωνο: 24210 – 91196

Email: promithies.doepap@gmail.com

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της προμήθειας μελανιών – τόνερ και γραφικής ύλης με τη διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης»  με αντικείμενο την: «προμήθεια μελανιών – τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Διευθύνσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022».

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα την υπ.αριθμ.πρωτ.: 5972/20-05-2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μελανιών – τόνερ για τις Διευθύνσεις του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022», που περιλαμβάνει Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές, και ενδεικτικές τιμές μελανιών για συγκεκριμένους τύπους εκτυπωτών, που χρησιμοποιεί η εκάστοτε Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση συντάχθηκαν Τεχνικές Μελέτες ανά Διεύθυνση με συνημμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναλόγως των αναγκών τους. Συγκεκριμένα επισυνάπτονται και τα εξής αρχεία: α) για την Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.: 6257/ΓΠ1029/26-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια μελανιών-τόνερ της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών», ενδεικτικού ποσού 6.480,72€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), και του υπ΄αριθμ.πρωτ.:6489/ΓΠ1063/31-05-2022 και με θέμα:« Προμήθεια Γραφικής Ύλης» ενδεικτικού ποσού 399,09€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), β) για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Παιδιού με αριθμ.πρωτ.: 6265/1647/26-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια μελανιών για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 4.995,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) και το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 6346/1658/27-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 16.999,78€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), γ) για την Διεύθυνση Πολιτισμού με αριθμ.πρωτ.: 6121/ΔΠ855/24-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια μελανιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 1.483,10€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), δ) για την Διεύθυνση Αθλητισμού με αριθμ.πρωτ.: 6276/ΔΑ1062/26-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια μελανιών-τόνερ της Διεύθυνσης Αθλητισμού» ενδεικτικού ποσού 900,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), και ε) για την Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών με αριθμ.πρωτ.: 6225/180/26-05-2022 και με θέμα: «Προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών» ενδεικτικού ποσού 898,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ).  Η συνολική δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια μελανιών – τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Διευθύνσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022»  είναι αξίας συνολικού ποσού 32.155,66€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α.: 10-6612.100, ΚΑ: 15-6612.200 (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου), ΚΑ: 10-6613.100, ΚΑ: 15-6613.200, ΚΑ: 15-6613.300, ΚΑ: 15-6613.400, ΚΑ: 15-6613.500 (Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων), με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, με κωδικούς CPV αντίστοιχα: 30192700-8 (Γραφική Ύλη) και 30192110-5 (Μελάνια).

Όλα τα είδη της γραφικής ύλης, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους της Μελέτης.

Όλα τα είδη υλικών μηχανογράφησης, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τη δεδομένη παραγγελία της εκάστοτε Δομής.

Τα αναλώσιμα είδη για τα μηχανήματα που περιγράφονται στην μελέτη, θα πρέπει να είναι γνήσια, (original) και καινούρια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανακατασκευασμένα ή ξαναγεμισμένα ή χρησιμοποιημένα. Τα αναλώσιμα θα πρέπει να προέρχονται από την αντίστοιχη κατασκευάστρια εταιρία των εκτυπωτών και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας. Τα υλικά θα είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. Η λήξη των αναλωσίμων θα είναι τουλάχιστον (1) ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής τους από το Ν.Π.Δ.Δ. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισμό.

Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο,
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική

     διαδικασία και

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι:

  • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της Μελέτης και των Τεκμηριωμένων αιτημάτων.
  • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Δείτε την συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

1. Τεχνικές Προδιαγραφές  – Μελέτη

2. Τεκμηριωμένο αίτημα προμήθειας μελανιών-τόνερ-γραφικής ύλης 2022

3. Πρότυπο Έγγραφο Προσφοράς

4. Υπεύθυνη Δήλωση – Ποινικό Μητρώο

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ