Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Ορθή επανάληψη της έρευνας αγοράς για την ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Bόλος: 30/1/15        

Αριθ.πρωτ: 814/ΠΡ220

 

 

ΘΕΜΑ:  Ορθή επανάληψη της έρευνας αγοράς για την ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Επαναληπτική πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση εργασίας Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας λόγω συμπλήρωσης διευκρινιστικών στοιχείων

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το 2015.

Αναλυτικότερα:

Α. Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι ανά ώρα.

 

Β. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αφορούν τα εξής:

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

1. Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν. 3850/2010, όπως περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς φυσικούς και χημικούς παράγοντες οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

Αναλυτικότερα ο Ιατρός Εργασίας:

 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, σχετικά με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.

 

Για το σκοπό αυτό:

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη. β) προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. γ) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.

δ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

ε) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψη τους.

Επιπλέον, ο Ιατρός Εργασίας μεριμνά για τα κάτωθι:

 1. Εκπαίδευση εργαζομένων στις Α’ βοήθειες.
 2. Ιατρικές συμβουλές σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του ιατρού εργασίας.
 3. Γενικές οδηγίες υγιεινής, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο προς τους εργαζόμενους για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας π.χ.: προστασία από καύσωνα, περιορισμός καπνίσματος υγιεινή διατροφή, SARS, εργασία σε οθόνες φυσική άσκηση κλπ.
 4. Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

 

2. Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν.3850/2010, όπως συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του .

Αναλυτικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:

 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας:

α) μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Γ. Το σύνολο του προσωπικού  του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ είναι 284 άτομα (221 διοικητικό  και 63 τεχνικό προσωπικό)

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά ως και την Τρίτη 3/2//2015 στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.

 

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο  τηλέφωνο 24210 91194, κα Μαρία Μαστρογιάννη ή Κων/νος Αξιώτης.

 

 

Η Προϊσταμένη

της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών

 

 

Σοφία Αποστολίδου

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ