Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Π ρ ο κ υ ρ ή ξ η : Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού (Κωδικός CPV 90911200-8) για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόλος  30/7/2013

Αριθ.Πρωτ. 6147/ΠΡ 1310

 

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ: 24210 91196

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   1/2013

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗΠΕΘΕ

Π ρ ο κ υ ρ ή σ ε ι

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού(Κωδικός CPV 90911200-8) για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (125.380,00 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 154.217,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 στον Κ.Α. 10-6274.100

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, για το σύνολο του έργου, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του κόστους μισθοδοσίας (το σύνολο των ωρών διευκρινίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές).

Οι όροι του διαγωνισμού είναι:

ΑΡΘΡΟ 1: Χρόνος – τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/8/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2οςόροφος, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών .

Επιτρέπεται παράλληλα προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς, και η ταχυδρομική ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο κατάθεσης των προσφορών στην ανωτέρω διεύθυνση και να παραλαμβάνονται από το τμήμα προμηθειών με απόδειξη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο εξωτερικός φάκελος της προσφοράς σε αυτή την περίπτωση θα είναι καλά σφραγισμένος μέσα στον οποίο θα τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις – Στοιχεία σύμβασης

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις διατάξεις:

1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2) Τον Ν. 3852/7-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

4) του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1.2.1995, όπως τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 13 του Ν.2503/ΦΕΚ 107 Α΄/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5) του άρθρου 2 παρ. 1 έως και 11 και 14 έως 16 του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1.2.1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6) του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α’/97 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α’/25.6.1998.

7) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 άρθρα 79 έως 85 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, κ.λ.π.

8) Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/13-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών κ΄ υπηρεσιών».

9) Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 « Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄) « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

10) Το Ν. 4046/2012 «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 28, Α΄).

11) Την υπ’ αριθ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας –Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με «Συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας και την υπ’ αριθμ. 31262/16-11-2006 συμπλήρωση αυτής.

12) Την ανάγκη καθαρισμού από συνεργείο καθαριότητας των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου λόγω μη επάρκειας του  προσωπικού καθαριότητας. (διαθέτουμε μόνο 3 καθαρίστριες για όλες τις αναφερόμενες δομές) .

13) Την υπ’ αριθ. 159/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με ΑΔΑ: ΒΛ40ΟΚ6Υ-ΓΟ5 που αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  2013

και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή της εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του.

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1) η παρούσα διακήρυξη

2) η συγγραφή υποχρεώσεων

3) οι τεχνικές προδιαγραφές και

4) η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εργασία στο σύνολο των Τμημάτων ανέρχεται σεεκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (125.380,00 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 154.217,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και η πίστωσή της θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και το 2014.

Προσφορές πρέπει  να δοθούν για το σύνολο του έργου όπως αυτό αναλύεται στις τεχνικές περιγραφές της διακήρυξης.

Για τους σχετικούς ειδικούς όρους (προδιαγραφές – χρόνο – τρόπο – τόπο εργασίας, δικαιολογητικά συμμετοχής, τρόπο πληρωμής, κριτήρια αξιολόγησης -κατακύρωσης – απόρριψης – ενστάσεων κ.λ.π. σχετικά) όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και διατυπώνονται στα επόμενα άρθρα της παρούσης διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή και να προμηθευτούν το φύλλο διακήρυξης στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείου), τηλέφωνο 24210 91194 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη, κατά την ημέρα της δημοπρασίας, η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών, από τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοί είναι νομικά είτε φυσικά πρόσωπα που θα περιέχονται μέσα στο φάκελο της προσφοράς:

1. Πιστοποιητικό του Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που να φανερώνει την εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το είδος των εργασιών τους κατά έτος.

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκειμένου για προμηθευτή φυσικό πρόσωπο, ότι δεν έχει καταδικασθεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια σε ποινή συνεπαγόμενη της έκπτωσης των άρθρων 59 και επομένων του Ποινικού Κώδικα.

4. Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών με αυτήν διατάξεων των κειμένων νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού του συνολικού έργου χωρίς ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 6.269,00 €.

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ (άρθρο 39 του Ν. 2065/92).

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται:

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και

ii) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου εργολήπτη , νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

8. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό

με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ) , επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

9. Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου

τομέα.

Σε περίπτωση που τα με τα στοιχεία 1 έως 9 καθοριζόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη καθ ‘ολοκληρία και επιστρέφεται στο διαγωνιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία προσφορών – Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Αξιολόγηση

Η επίδοση των προσφορών των διαγωνιζομένων:

α) εφ’ όσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων, πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από αυτά και β) εφ’ όσον πρόκειται περί εταιρειών υπό του νομίμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αυτών που θα αποδεικνύεται με νόμιμα έγγραφα .

Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Την οικονομική προσφορά σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σε ευρώ.

Η οικονομική προσφορά θα είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρης και σαφής σε όλα τα σημεία της. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προμηθευτή.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 :

1. Αριθμό των εργαζομένων

2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας

3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται

4. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων.

5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,

6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

(Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις κάποιων δομών, η καθαριότητα του διαγωνισμού, θα είναι συμπληρωματική)

Σημείωση 1η:  Στην οικονομική προσφορά αν το αναγραφόμενο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού σύμφωνα με τις παρεχόμενες εργατοώρες είναι κάτω του νομίμου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε ισχύ) θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη τέτοιων προσφορών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. ακριβώς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Επάνω σε κάθε παραδιδόμενο φάκελο, εφ’ όσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από το διαγωνιζόμενο επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται ο αύξων αριθμός ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.

Όταν παρέλθει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών και αναγράφεται στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα,  με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν υπάρξει προσέλευση πολλών ενδιαφερομένων και δεν έχει ολοκληρωθεί η επίδοση των προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή, οπότε παρατείνεται μέχρι να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία για όλους τους προσελθόντες την οριζόμενη ώρα ενδιαφέροντος.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, της συνεδρίασης συνεχιζόμενης δημόσια, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με τη σειρά που επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα περιληπτικά που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο και οι οποίοι περιέχουν αντίστοιχα την οικονομική προσφορά, παραμένουν σφραγισμένοι, αναφέρεται δε πάνω σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν του ανοικτού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η Συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες.

Στη συνέχεια η Συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους που αποκλείσθηκαν και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους της οικονομικής προσφοράς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

Αμέσως μετά η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, που έγιναν δεκτές από αυτήν, κατά σειρά που δόθηκαν και ανακοινώνει μεγαλοφώνως το ποσό προσφοράς που αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς.

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν θα είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται .

Προσφορά που είναι τελείως αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση ή όχι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Οι έγγραφες προσφορές, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά κατά τη διάρκεια αυτού, από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Τέλος η Επιτροπή σε ίδια Συνεδρίαση προβαίνει σε αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφερομένων και αποφασίζει για τον ανάδοχο μειοδότη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5: Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ., μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.

Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και είναι άμεσα εκτελεστή μετά την έγκρισή της.

ΑΡΘΡΟ 6: Διάρκεια της σύμβασης

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα παράτασης , αν κριθεί αναγκαίο από τον Οργανισμό, έως τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 7: Υπογραφή σύμβασης

Μετά την έγκριση της κατακυρωτικής απόφασης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη  των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση που συνάπτεται με ιδιωτικό έγγραφο, θα περιλαμβάνει τους όρους

της παρούσας διακήρυξης σε συνδυασμό με την προσφορά καθώς και συμπληρωματικούς όρους.

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο

του και από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία από την οποία διέπεται.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτής, ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοια της, καλής εκτέλεσης της εργασίας που θα αναφέρονται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της σύμβασης .

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας.

Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης της εργασίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να υποβάλλει κυρώσεις κατά την κρίση του.

Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον χορηγητή θα κρατείται από αυτά που δικαιούνται να λάβει ή να εκπίπτει από την εγγύηση του.

Επίσης ο εργολάβος μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού, οπότε η εγγύηση του περιέρχεται στο Ν.Π.Δ.Δ  «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ».

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν ή ανταλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής.

Εάν ο ανάδοχος της εργασίας δεν προσέλθει μέσα στο παραπάνω οριζόμενο χρόνο προθεσμίας, που αναφέρεται στο παρών άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης, εφαρμόζονται κατ’ αυτού οι από το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της εργασίας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσόν ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του συνολικού έργου χωρίς ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 12.538,00 €.

ΑΡΘΡΟ 9: Έλεγχος ποιότητας

Γίνεται από τους  προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 10: Ενστάσεις

Ενστάσεις για συμμετοχή μειοδότη ή για νομιμότητα της διεξαγωγής ή της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνον εγγράφως κατά διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη ημέρα της διενέργειας αυτού από τους συμμετέχοντες σε αυτόν.

Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται από τους γενόμενους δεκτούς σε αυτόν μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από της ανακοινώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην αρμόδια Επιτροπή.

Οι πιο πάνω ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και απευθύνονται στην/στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενο, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 11: Δαπάνη δημοσίευσης

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, βαρύνουν αυτόν στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός.

ΑΡΘΡΟ 12: Κρατήσεις – Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται ανά μήνα, με την αποστολή από τον ανάδοχο σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  και κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, για την καλή εκτέλεση του έργου του προηγούμενου μηνός.

Μαζί με το εκάστοτε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) ΙΚΑ.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Ο χορηγητής κατά την πληρωμή υπόκειται σε κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και 8% φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13: Εκτέλεση εργασίας εντός ωραρίου λειτουργίας

Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται εντός ωρών που λειτουργούν οι Υπηρεσίες του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ  και κατά τη διάρκεια του προγράμματος όπως θα διαμορφώνονται και θα είναι επιτρεπτό, να γίνονται οι εργασίες από τους προϊσταμένους της κάθε υπηρεσίας.

Η καθαριότητα επιβάλλεται να γίνεται μέσα στις ώρες λειτουργίας για να είναι οι χώροι καθαροί ανά πάσα στιγμή.

Ο μειοδότης εργολάβος υποχρεούται να αναρτά κατάσταση σε κάθε κτίριο που καθαρίζεται, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων και οι ώρες που θα απασχολούνται καθημερινώς στα κτίρια ώστε να υπάρχει άψογος καθαρισμός με τη σωστή εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. ( Ο αριθμός των ατόμων που θα αναφέρεται στην προσφορά είναι δεσμευτικός για τον μειοδότη και με τη μη τήρησης του όρου αυτού ο μειοδότης

κηρύσσεται έκπτωτος)

Ο μειοδότης εργολάβος να αναλάβει την καθαριότητα των χώρων εσωτερικών

και εξωτερικών που περιγράφονται στις Τεχνικές Περιγραφές.

Σημείωση 1η:Ο «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου έχει το δικαίωμα μεταβολής των ωρών καθαριότητας ανά δομή αν:

α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δομής

β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δομής

γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισμό της δομής ανά εκδήλωση (π.χ. θέατρα Δήμου Βόλου).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται ανάλογη μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά την αντίστοιχη δομή.

ΑΡΘΡΟ 14: Άλλα Στοιχεία

Ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο έγκυρης προσφοράς λόγω της αναγκαιότητας του έργου για τα τμήματα του Οργανισμού

ΑΡΘΡΟ 15: Κοινοποίηση – Δημοσίευση διαγωνισμού

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης με φροντίδας του αρμοδίου Τμήματος: θα σταλεί προς τοιχοκόλληση

α) Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του νομικού προσώπου ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου  (Μεταξουργείο, Αναπαύεσως-Καραμπατζάκη) .

β)  Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Προσώπου.

γ)  Θα δημοσιευθεί δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της Δημοπρασίας σε πέντε (5) εφημερίδες, εκ των οποίων θα είναι μία ειδική εφημερίδα Δημοπρασιών, δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας τοπικές, μία (1) εβδομαδιαία τοπική και στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τα έξοδα δημοσίευσης των διαγωνισμών βαρύνουν τους μειοδότες.

Οι Συντάξαντες                                      Η Προϊσταμένη                               Η Διευθύντρια

 

Τσατσαράγκος Μιλτιάδης                   Σουλτάνη Μαρία                        Αποστολίδου Σοφία

Μαστρογιάννη Μαρία

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                             

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                            

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) »                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανοικτός διαγωνισμός για συνεργείο καθαρισμού των κτιρίων του Δημοτικός  Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΠΕ Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα  (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης, αν κριθεί αναγκαίο από τον Οργανισμό, έως τρεις (3) μήνες, με προϋπολογισμό δαπάνης  154.217,40 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%  με Κωδικό CPV 90911200-8.

Αναλυτικά η κατανομή των ορών ανά Διεύθυνση του νομικού προσώπου  παρατίθενται ακόλουθα :

$11)      Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών

α/α

Υπηρεσίες προς καθαρισμό

Συνολική επιφάνεια κτιρίου

Απαιτούμενες επισκέψεις  – ημέρες ανά εβδομάδα(εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων & Αργιών)

Ώρες απασχόλησης κατ’ άτομο ανά επίσκεψη – ημέρα

Σύνολο ωρών ανά έτος (53 εβδομάδες  περίπου)

1

Μεταξουργείο (Αναπαύσεως  με καραμπατζάκη)

1200τ.μ.

5 ημέρες

2 άτομο 2,5 ώρες απασχόληση

1325 ώρες

$12)      Διεύθυνση Αρχείων και Μουσείων

α/α

Υπηρεσίες προς καθαρισμό

Συνολική επιφάνεια κτιρίου

Απαιτούμενες επισκέψεις  – ημέρες ανά εβδομάδα(εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων & Αργιών)

Ώρες απασχόλησης κατ’ άτομο ανά επίσκεψη – ημέρα

Σύνολο ωρών ανά έτος (53 εβδομάδες  περίπου)

1

Βιβλιοθήκη   Ν.Αγχιάλου     (Κασνέτη 63)

120 τ.μ.

με πατάρι

Ανά 15 ημέρες 

2 άτομο 2 ώρες απασχόληση

96 ώρες

2

Μουσείο Μακρινίτσας (κάτω από την κεντρική πλατεία)

419,18 τ.μ.

(σε τρείς ορόφους)

1 ημέρα

2 άτομο 4 ώρες απασχόληση

288 ώρες

3

Μουσείο Πορταριάς

(στροφή για Μακρινίτσα, κάτω από το Δημαρχείο)

396 τ.μ.

(σε δύο ορόφους)

Από Ιούνιο έως Φεβρουάριο

ανά 15 ημέρες

Από Μάρτιο έως Μάιο

1 ημέρα την εβδομάδα

2 άτομο 4 ώρες απασχόληση

250 ώρες

4

Μουσεία Κατηχώρι  + Ελαιοτριβείο (τέρμα ΚΤΕΛ)

192,74 τ.μ. + 78,48 τ.μ.

Από Ιούνιο έως Φεβρουάριο

ανά 15 ημέρες

Από Μάρτιο έως Μάιο

1 ημέρα την εβδομάδα

2 άτομο 4 ώρες απασχόληση

250 ώρες

5

Πινακοθήκη Χρ. Ζώγια (Βλαχάβα – Γαζή, Βόλος)

80 τ.μ.

Ανά 15 ημέρες 

2 άτομο 2,5 ώρες απασχόληση

120 ώρες

6

Μουσείο Εθ. Αντίστασης

 (Χρ.Λούλη 33α-Κρήτης, Ν. Ιωνία)

223,8 τ.μ.

(σε τρείς ορόφους)

Από Ιανουάριο έως Οκτώβριο

ανά 15 ημέρες

Από Νοέμβριο έως Δεκέμβριο

1 ημέρα την εβδομάδα

2 άτομο 4 ώρες απασχόληση

231 ώρες

7

Αρχοντικό  Ζαφειρίου  (Αγ. Ονούφριος)

440 τ.μ.

(σε τρείς ορόφους)

Ανά 15 ημέρες 

2 άτομο 2,5 ώρες απασχόληση

120 ώρες

8

Κτήριο  Σπίρερ (Μικρασιατών 81- Βασσάνη)

500 τ.μ.

1 ημέρα

2 άτομο 2,5 ώρες απασχόληση

265 ώρες

9

Βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας (Αναπαύσεως  με καραμπατζάκη) – Μουσείο Μεταξουργίας

300τ.μ.

5 ήμερες

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

795 ώρες

10

Μουσείο Πόλης (Φερών 17)

1500τ.μ.

5 ημέρες

2 άτομο 2,5 ώρες απασχόληση

1325 ώρες

       

Σύνολο

3740 ώρες

$13)      Διεύθυνση Αθλητισμού

α/α

Υπηρεσίες προς καθαρισμό

Συνολική επιφάνεια κτιρίου

Απαιτούμενες επισκέψεις  – ημέρες ανά εβδομάδα(εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων & Αργιών)

Ώρες απασχόλησης κατ’ άτομο ανά επίσκεψη – ημέρα

Σύνολο ωρών ανά έτος (53 εβδομάδες  περίπου)

1

Αθλ. Κέντρο (Γ.Δήμου με Μεταμορφώσεως)

600 τ.μ.

3 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

318ώρες

2

Αδαμόπουλος (Ρ.Φεραίου με Γλαύστονος)

1500 τ.μ.

3 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

318 ώρες

3

Βασδέκειο (Χαλκηδόνος με Μυτηλήνης)

500 τ.μ.

2 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

212 ώρες

4

Κλειστό Ν.Ιωνίας (Δοξοπούλου με Μερκούρη)

1500 τ.μ..

3 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

318 ώρες

5

Καραγάτς Τέρμα Κύπρου με κατράκη)

1000 τ.μ.

3 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

318 ώρες

6

ΕΑΚ – Στάδιο Κλειστό – Σκοπευτήριο –Κολυμβητήριο   (Σταδίο 1)

 8600 τ.μ.

6 ημέρες

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

954 ώρες

7

Κωπηλατήριο       (Ακτή ΝΩΒ)

500 τ.μ.

1 ημέρα

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

106 ώρες

8

Τέννις Ν.Ιωνίας (Δοξοπούλου με Σπανούλη)

140τ.μ.

1 ημέρα

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

106 ώρες

9

Κλειστό Πορταριάς

1000 τ.μ.

53 φορές το χρόνο και Σαββατοκύριακα

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

159 ώρες

10

Δ. Στάδιο Νεάπολης (Τέρμα Νεαπόλεως)

400 τ.μ.

1 ημέρα

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

106 ώρες

11

Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας    (Δοξοπούλου 35)

900 τ.μ.

6 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

636 ώρες

       

Σύνολο

3551 ώρες

$14)      Διεύθυνση Πολιτισμού

α/α

Υπηρεσίες προς καθαρισμό

Συνολική επιφάνεια κτιρίου

Απαιτούμενες επισκέψεις  – ημέρες ανά εβδομάδα (εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων & Αργιών)

Ώρες απασχόλησης κατ’ άτομο ανά επίσκεψη – ημέρα

Σύνολο ωρών ανά έτος (53 εβδομάδες  περίπου)

1

Σχολή Χορού (Κουταρέλια-Ρήγα Φεραίου)

430 τ.μ.

5 ημέρες

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

795 ώρες

2

Αχίλλειο (Κουμουνδούρου-Ιάσωνος)

629 τ.μ.

2 ημέρες

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

318 ώρες

3

Π. Ηλεκτρική (Κουταρέλια με Ρήγα Φεραίου- Χατζηαργύρη)

500 τ.μ.

7 ημέρες και Σαββατοκύριακα

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

742 ώρες

4

Ανοιχτό Θέατρο «Μ.Μερκούρη» Βόλου(Πλατεία Ρήγα Φεραίου)

2500 τ.μ..

 

2 άτομα 3 ώρες απασχόληση

600 ώρες

5

Ανοιχτό Θέατρο Ν.Ιωνίας (Ελικοδρόμιο)

1500 τ.μ.

80 φορές  το χρόνο και Σαββατοκύριακα

2 άτομα 2 ώρες απασχόληση

320 ώρες

6

Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Μανδηλαρά- Σταδίου)

700 τ.μ.

3 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση

318 ώρες

7

Ε.Ε.Τ. Καραγάτς (Κουντουριώτου-Ολυμπιονίκη Αγνώντα)

1200 τ.μ.

2 ημέρες

1 άτομο 3 ώρες απασχόληση

318 ώρες

8

Δημοτικό Ωδείο Βόλου (Μεταμορφώσεως 1 – 4)

710 τ.μ.

5 ημέρες

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση για 10 μήνες

440 ώρες           (44 εβδ/δες)

9

Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο (Μεταμορφώσεως 3)

651,52 τ.μ.

1 ημέρα

1 άτομο 2 ώρες απασχόληση για 8 μήνες

71 ώρες

       

Σύνολο

3922 ώρες

Χρειάζονται συνεργεία επανδρωμένα με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό. Τα άτομα που θα εργάζονται στις Υπηρεσίες του Οργανισμού θα είναι υγιή, αρτιμελή που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ιατρού, και βιβλιάριο υγείας ευπρεπώς ενδεδυμένα και θα τηρούν κανόνες υγιεινής σε όλους τους τομείς.

Οι εργασίες θα γίνονται στο πρόγραμμα λειτουργίας των Υπηρεσιών για συνεχή καθαριότητα των χώρων καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και Σαββατοκύριακο αν απαιτείται από την δομή.

Οι εργασίες που δεν γίνονται σωστά θα επαναλαμβάνονται με επιβάρυνση του εργολάβου.

Ο μειοδότης εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά τον καθαρισμό ή τον ευπρεπισμό στο προσωπικό του, καθώς και οι ζημιές που θα προκαλέσει το προσωπικό του συνεργείου θα βαρύνουν αυτόν.

Ο υπεύθυνος που θα ορίσει ο εργολάβος και θα αναλάβει την εποπτεία του προσωπικού του δηλ. την καλή εκτέλεση της εργασίας, μέτρα ασφαλείας και γενικά συμπεριφοράς των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του Οργανισμού θα είναι για την άμεση επέμβασή του σε περίπτωση προβλήματος.

Ανακεφαλαιώνοντας

Συνολικός προϋπολογισμός

α/α

Διεύθυνση

Σύνολο Ωρών

Ενδεικτική τιμή ανά ώρα χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α  23%

Τελικό Σύνολο ανά Δ/νση

1

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών

1325 ώρες

10,00 €

13.250,00 €

3.047,50 €

16.297,50 €

2

Διεύθυνση Αρχείων και Μουσείων

3740 ώρες

10,00 €

37.400,00 €

8.602,00 €

46.002,00 €

3

Διεύθυνση Αθλητισμού

3551 ώρες

10,00 €

35.510,00 €

8.167,30 €

43.677,30 €

4

Διεύθυνση Πολιτισμού

3922 ώρες

10,00 €

39.220,00 €

9.020,60 €

48.240,60 €

 

Γενικό Ολικό Σύνολο

12538 ώρες

10,00 €

125.380,00 €

28.837,40 €

154.217,40 €

Η συνολική διάρκεια του ανοικτού Διαγωνισμού είναι 12 μήνες με έως τρεις  (3) μήνες παράταση και η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10-6274.100 για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των δομών είναι 154.217,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου έχει το δικαίωμα μεταβολής των ωρών καθαριότητας ανά δομή αν:

α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δομής

β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δομής

γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισμό της δομής ανά εκδήλωση (π.χ. θέατρα Δήμου Βόλου).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται ανάλογη μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά την αντίστοιχη δομή.

Σημείωση 1η:στην οικονομική προσφορά αν το αναγραφόμενο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού σύμφωνα με τις παρεχόμενες εργατοώρες είναι κάτω του νομίμου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε ισχύ) θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη τέτοιων προσφορών.

Οι Συντάξαντες                                      Η Προϊσταμένη                               Η Διευθύντρια

 

Τσατσαράγκος Μιλτιάδης                   Σουλτάνη Μαρία                        Αποστολίδου Σοφία

Μαστρογιάννη Μαρία

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                            

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) »                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν αποτελεί στοιχείο της μελέτης, είναι ενδεικτικός ως προς το ύψος μόνο της συνολικής δαπάνης.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες  με δικαίωμα παράτασης, αν κριθεί αναγκαίο από τον Οργανισμό, έως τρεις (3) μήνες .

Α. Καθημερινά

Γραφεία – Αίθουσες συναντήσεων

$1□        Αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα καλαθιών αχρήστων, τοποθέτηση πλαστικής σακούλας και μεταφορά αυτών στους κάδους του Δήμου.

$1□        Καθαρισμός των οριζόντιων επιφανειών των γραφείων με απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού.

$1□        Τοπική αφαίρεση των αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες (πόρτες, τζάμια, έπιπλα, τοίχους, κλπ).

$1□        Σκούπισμα – σφουγγάρισμα του δαπέδου στα σημεία μεγάλης κυκλοφορίας, καθώς και όπου υπάρχει ανάγκη.

Τουαλετών  προ – χώροι

$1□        Πλύσιμο ειδών υγιεινής.

$1□        Πλύσιμο πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο.

$1□        Καθαρισμός καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις χρωμίου.

$1□        Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων.

$1□        Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού με δαπάνη του Αναδόχου.

$1□        Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.

Β. Εβδομαδιαία

$1□        Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του computer-room με την παρουσία υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.

$1□        Επιμελημένος καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών και απολύμανση αυτών με την χρήση οινοπνεύματος.

$1□        Καθαρισμός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και  

            ντουλαπιών.

$1□        Ξαράχνιασμα των χώρων.

$1□        Σφουγγάρισμα και απολύμανση ανελκυστήρων.

Γ. Δεκαπενθήμερο

$1□        Γενικός καθαρισμός τουαλετών.

$1□        Ξεσκόνισμα διακοσμητικών και πινάκων ζωγραφικής.

$1□        Καθαρισμός των κάγκελών από τις σκάλες.

Δ.  Μήνα

$1□        Καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά και των εσωτερικών διαχωριστικών.

$1□        Σκούπισμα με την χρήση απορροφητικής μηχανής των υφασμάτων επιφανειών των καρεκλών.

$1□        Καθαρισμός εκθεμάτων μουσείων

Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιούνται θα παρέχονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο και πρέπει να είναι κατάλληλα, πιστοποιημένα και σε κάθε περίπτωση φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και τον χρήστη. Ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να  περιλαμβάνει επαγγελματικού τύπου εργαλεία καθαριότητας.

Οι Συντάξαντες                                      Η Προϊσταμένη                               Η Διευθύντρια

 

Τσατσαράγκος Μιλτιάδης                   Σουλτάνη Μαρία                        Αποστολίδου Σοφία

Μαστρογιάννη Μαρία

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ