Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2023 -2024)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία : 04/05/2023

Αριθμ.Πρωτ. : 5236/796

Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως

Ταχ. Κώδικας: 38446

Τηλέφωνο: 24210 – 91196

Email: k.axiotis@doepap.gr

         Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης»  με αντικείμενο την : «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2023 -2024)».

Ο Τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα πιστοποίησης, που ορίζονται από τον νόμο 3850/10 από τα άρθρα 11,12 13 και 16 του Ν. 3850/2010. Παρέκκλιση από αυτά επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας:

 • σε εργαζόμενους στην επιχείρηση
 • σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή
 • σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης

(ΕΞΥΠΠ) ή

 • συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας. Τέλος σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεύχος Α΄/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα τo υπ.αριθμ. 5178/03-05-2023  Έντυπο δαπανών με θέμα «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (έτος 2023 -2024)»  με ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 5.399,95 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) . Η δαπάνη είναι πολυετής και βαρύνει τον Κ.Α. : 10-6112.100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικών ετών 2023 και 2024 ως εξής : για το έτος 2023 το ποσό 3.149,97 € ευρώ και για το έτος 2024 το ποσό 2.249,98 € ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπηρεσίας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία και

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Ο Tεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα σύμφωνα με το άρθρα 11,12 του Νόμου 3850/2010, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:

Α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

Β)  Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

Γ) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

 1. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.
 2. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
 3. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.
 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τα προεδρικά διατάγματα αυτά είναι δυνατή η τροποποίηση των άρθρων 10, 12 και 13 του παρόντος.
 5. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τεχνικούς Ασφαλείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική Βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας του ΟΠΣ –ΣΕΠΕ ( ΦΕΚ 3952/10.11.2017) (σχετική βεβαίωση) ΦΕΚ 2404/25.6.2018 , τεύχος Β΄.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μαζί με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι την Τετάρτη 10/05/2023 και ώρα 12.00 μ.μ τις εργάσιμες ημέρες τις υπηρεσίας, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : k.axiotis@doepap.gr.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

 1. Έντυπο δαπανών Τεχνικός Ασφαλείας 2023 2024
 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 3. Πρότυπο έγγραφο προσφοράς Τεχνικού Ασφαλείας 2023 2024
 4. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ