Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάδειξη αναδόχου, για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτών (113.061,60€)), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 140.196,38€).
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/4/2022 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, (α/α 156935) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( 2.261,23€), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.
Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών εργασιών με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ