Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΒΟΛΟΣ 29/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16018 / ΓΡ. Τ – ΠΡ. 1533

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ –  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ {Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ}»

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΣΤΑΔΙΟΥ / Α.Φ.Μ : 997708467         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ.: Κο ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΤΚ. 38446  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

E – MAIL : doepapesoda@gmail.com / ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2421-0-91192

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Διακηρύσσει ότι:

         

          Στις 09 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00μμ στο Κτίριο του  «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη στην Νέα Ιωνία Βόλου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών θα γίνει διακύρηξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση Δημοτικών Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων, Κρύων – Ζεστών Ροφημάτων, Νερών & Αναψυκτικών στο Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που η Δημοπρασία είναι Άγονη, θα διεξαχθεί Επαναληπτική την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, την ίδια ώρα, με τους ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο. Η κατάθεση των Δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11:00πμ της ιδίας ημέρας. Το Ελάχιστο Ύψος του Προσφερόμενου Ετησίως Μισθώματος ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο των 300,00€ {Τριακοσίων Ευρώ}, πλέον χαρτοσήμου. Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 – 23 της 276/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει ως Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, ποσό ίσο προς το 1/10 του οριζόμενου στη Διακήρυξη Ετήσιου Μισθώματος, δηλαδή 30,00€ {Τριάντα Ευρώ}, υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ». Οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ στο Κτίρο «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου ή στο τηλέφωνο 2421091192.

Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ