Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Περίληψη διακήρυξης Νο 1/2018 Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης,φωτοτυπικού χαρτιού και υλικών μηχανογράφησης για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Βόλος :22/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.:2273/ΠΡ512
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 1/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Γραφική Ύλη –  30192700-8, Φωτοτυπικό Χαρτί – 30197643-5, Υλικά Μηχανογράφησης – 30192110-5) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (51.166,95€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  63.447,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2018 και 2019 τους εξής  Κ.Α.: 10-6612.100, 15-6612.200, 15-6612.300, 15-6612.400, 15-6612.500,  10-6613.100, 15-6613.200, 15-6613.300, 15-6613.400, 15-6613.500.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7/3/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ