Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Bόλος:  11/11/2013

Αριθ.πρωτ: 9715/ΠΡ2113 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 2/2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση  προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού(Κωδικός CPV 24300000-7) για τον καθαρισμό των κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800,00 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 13.284,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για το 2013 και δέκα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (19.504,00 €)  πλέον Φ.Π.Α ( ήτοι συνολικό ποσό 23.989,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) για το 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης και για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (30.304€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  37.273,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 στον Κ.Α. 15-6633.400.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις18/11/2013ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο  τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.»

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ