Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

 

 

 

 

Bόλος: 16/5/2019

Αριθ.πρωτ: 6598/ΠΡ1600

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 2/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,

ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας –  39220000-0, Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (45.137,66€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  55.970,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 τους εξής  Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500. Αναλυτικότερα  προϋπολογισμού δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (18.338,23 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 22.739,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2019 και είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (26.799,43€)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 33.231,29€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2020.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/5/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ

 

Δείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων diakiriksi2_2019

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ