Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Περίληψη Διακήρυξης Νο 3/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού,Χαρτικών και Απορρυπαντικών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Βόλος :07/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.:4301/ΠΡ509

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 3/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,

ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

   O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας –  39220000-0, Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (34.747,65€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  43.087,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 τους εξής  Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

 Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ