Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Περίληψη διακήρυξης Νο 4/2019 Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος : 08/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 12766/ΠΡ2474

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 4/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗχητικήΣ  και  ΦωτιστικήΣ  κάλυψης

των Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων

της Δ/νσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση Ηχητικήσ και Φωτιστικήσ κάλυψησ των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  της Δ/νσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (κωδικός CPV: 92370000-5).  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ  (43.900,00€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  54.436,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 με πολυετή δαπάνη στον  Κ.Α. 15-6471.500 των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΖΕΡΒΑΣ

 

Κατεβάστε εδώ τους Όρους της Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ