Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Bόλος 5/82013

Αριθ.πρωτ:  6454/ΠΡ1393

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο1

ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

OΔημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού(Κωδικός CPV 90911200-8) για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (125.380,00 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 154.217,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 στον Κ.Α. 10-6274.100

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, για το σύνολο του έργου, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του κόστους μισθοδοσίας (το σύνολο των ωρών διευκρινίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/8/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2οςόροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο  τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.»

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ