Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στo Μουσείο Πόλης Δήμου Βόλου, επί της οδού Φερρών με Δοϊράνης, στη συνοικία Παλαιών Δ. Βόλου, συνολικού εμβαδού κτιρίου 50,60τ.μ & με αύλειο χώρο 50,00τ.μ. Ειδικότερα, το εκμισθούμενο κτίριο εμβαδού 50,60τ.μ, περιλαμβάνει Μια {1} Κουζίνα εμβαδού 22,00τ.μ, Δύο {2} W.C συνολικού εμβαδού 5,60τ.μ και Μια {1} Αίθουσα Πελατών εμβαδού 23,00 τ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΒΟΛΟΣ: 27/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7186 / ΓΡ. Τ-ΠΡ. 324

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ –  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ {Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ}»

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΣΤΑΔΙΟΥ / Α.Φ.Μ : 997708467         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ.: Κο ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΤΚ. 38446  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

E – MAIL : doepapesoda@gmail.com / ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2421-0-91192

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Διακηρύσσει ότι:

       Στις 09 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 10:30πμ στο Κτίριο του  «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη στην Νέα Ιωνία Βόλου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών θα γίνει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στo Μουσείο Πόλης Δήμου Βόλου, επί της οδού Φερών με Δοϊράνης, στη συνοικία Παλαιών Δ. Βόλου, συνολικού εμβαδού κτιρίου 50,60τ.μ & με αύλειο χώρο 50,00τ.μ. Ειδικότερα, το εκμισθούμενο κτίριο εμβαδού 50,60τ.μ, περιλαμβάνει Μια {1} Κουζίνα εμβαδού 22,00τ.μ, 2 Δύο W.C συνολικού εμβαδού 5,60τ.μ & Μια {1} Αίθουσα Πελατών εμβαδού 23,00 τ.μ. Σε περίπτωση που η Δημοπρασία είναι Άγονη, θα διεξαχθεί Επαναληπτική την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, την ίδια ώρα, με τους ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο.

Η κατάθεση των Δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 10:00πμ της ιδίας ημέρας. Το Ελάχιστο Ύψος του Προσφερόμενου Μηνιαίου Μισθώματος ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο των 450,00€ {Τετρακοσίων Πενήντα Ευρώ}, πλέον χαρτοσήμου.

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 – 25 της 105/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει ως Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, ποσό ίσο προς το 1/10 του οριζόμενου στη Διακήρυξη Ετήσιου Μισθώματος, δηλαδή 540,00€ {Πεντακοσίων Σαράντα Ευρώ}, υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

Οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ στο Κτίρο «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου {κατόπιν ραντεβού}, στην ιστοσελίδα : www. doepap.gr ή στο τηλέφωνο 2421091192.

Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ