Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Βόλου «Μελίνα Μερκούρη».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΒΟΛΟΣ 11/05/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5549 /
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                      ΓΡ. Τ – ΠΡ. 417
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ {Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ}»
ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΣΤΑΔΙΟΥ / Α.Φ.Μ : 997708467
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: Κο ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΤΚ. 38446 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
E – MAIL : doepapesoda@gmail.com / ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2421-0-91192

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Διακηρύσσει ότι:

        Στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:15μμ στο Κτίριο του  «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη στην Νέα Ιωνία Βόλου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών θα γίνει διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Βόλου «Μελίνα Μερκούρη», στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου στον Βόλο, συνολικού εμβαδού 9,03τ.μ.  Σε περίπτωση που η Δημοπρασία είναι Άγονη, θα διεξαχθεί Επαναληπτική την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, την ίδια ώρα, με τους ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο.. Η κατάθεση των Δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11:15πμ της ιδίας ημέρας. Το Ελάχιστο Ύψος του Προσφερόμενου Μηνιαίου Μισθώματος ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο των 250,00€ {Διακοσίων Πενήντα Ευρώ}, πλέον χαρτοσήμου.

         Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 – 21 της 094/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει ως Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, ποσό ίσο προς το 1/10 του οριζόμενου στη Διακήρυξη Ετήσιου Μισθώματος, δηλαδή 100,00€ {Εκατό Ευρώ}, υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

        Οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ στο Κτίρο «Μεταξουργείου», Νικομηδείας με Καραμπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου ή στο τηλέφωνο 2421091192.

Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

 ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε εδώ τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ