Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου στo Ανοιχτό Κολυμβητήριο Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ –  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ {Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ}»

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΣΤΑΔΙΟΥ / Α.Φ.Μ : 997708467           

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΤΚ. 38446  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

E – MAIL :  doepapesoda@gmail.com / ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2421-0-91192

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Διακηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στo Ανοιχτό Κολυμβητήριο Βόλου {Ε.Α.Κ}, επί τις οδού Σταδίου 31 με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Κτίριο του «Μεταξουργείου», επί της οδού: Νικομήδειας με Καραμπατζάκη – Νέα Ιωνία Βόλου, στις 17 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, {προθεσμία Δέκα {10} ημερών από την ημέρα δημοσίευσης} & ώρα 12:00μμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών που ορίστηκε σύμφωνα με τον Αρ. Απόφασης 149/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. & όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα Δικαιολογητικά τους μέχρι τις 11:00πμ της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η Δημοπρασία είναι Άγονη, θα διεξαχθεί Επαναληπτική, την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 & ώρα 12:00μμ, με του ίδιους όρους & στον ίδιο χώρο. Η δημοπρασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/11-03-1981 και του αριθ. 192 του Ν. 3463/06.

ΑΡΘΡΟ 2ο

 Το ελάχιστο ύψος του προσφερόμενου μισθώματος ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00€ {Διακοσίων Ευρώ} Μηνιαίως, {δηλαδή Δύο Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ (2.400,00€) Ετησίως}. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να πλειοδοτήσουν, θα γίνονται άνω του αναφερόμενου πιο πάνω ελάχιστου μισθώματος κατά τουλάχιστον 20,00€ {Είκοσι Ευρώ} περισσότερο της προηγούμενης κάθε φορά προσφοράς, Ακόμη πρέπει να γίνονται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά υπό όρους απαγορεύεται ρητά, ενώ κάθε προσφορά θα αναφέρεται στην αποκλειστική χρήση του ακινήτου ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ.

Τυχόν προσθήκες ή βελτιώσεις που θα γίνουν στο μίσθιο μετά την έγκριση του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», μετά τη λήξη της μίσθωσης θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, ο δε μισθωτής κανένα δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως παρά του εκμισθωτή Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) θα έχει. Στο τέλος της μίσθωσης ο μισθωτής δύναται να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα ιδιοκτησίας του και οτιδήποτε έχει προσθέσει προς βελτίωση της λειτουργίας του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

3.1) Για να γίνει δε κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας ως Εγγύηση Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζα, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο {1/10} του οριζόμενου στη διακήρυξη ετησίου μισθώματος, ήτοι «Διακόσια Σαράντα Ευρώ» {240,00€}, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλο ποσό ίσο με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, ενώ θα επιστραφεί στους λοιπούς πλην του τελευταίου πλειοδότη.

3.2) Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν & τα παρακάτω δικαιολογητικά :

     Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε ή Επικυρωμένη Νόμιμα Φωτοτυπία Ταυτότητας.

     Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

    Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι ΔΕΝ Διώκεται ως Φυγόδικος ή Φυγόποινος.

     Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι ΔΕΝ έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική Αίτηση, ούτε βρίσκεται σε Πτωχευτικό Συμβιβασμό ή Πτωχευτική Εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη Πτωχευτική διαδικασία.

     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους & αποδέχεται πλήρως.

     Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.

    Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας των ιδίων & των εργαζόμενων τους.

     Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ότι ΔΕΝ οφείλει σ΄αυτόν.

     Βεβαίωση ΜΗ Οφειλής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι ΔΕΝ μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, η οποία οφείλει στο Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

3.3)  Όταν στην πρόσκληση, συμμετέχει εταιρεία, ισχύουν τα παρακάτω:

    Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4,5,6,7,8, & 9 δικαιολογητικά.

    Στο όνομα όλων των ομόρρυθμων εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε & στον όνομα των Νόμιμων Εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε ή Α.Ε, θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 Δικαιολογητικά.

     Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς & όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού & των τυχόν τροποποιήσεων του καθώς & τα Φ.Ε.Κ που έχουν δημοσιευθεί. Οι δε λοιπές εταιρείες {Ε.Π.Ε, Ο.Ε & Ε.Ε} Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση & οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει & οι εξ αυτών Ε.Π.Ε τα Φ.Ε.Κ στα οποία έχουν δημοσιευθεί.

Τα συμμετέχοντα από κοινού Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως & εις ολόκληρον.

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συμμετοχής.

Την ευθύνη για την συγκέντρωση & την εκπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών, την φέρει αποκλειστικά & μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Επίσης από την διαδικασία επιλογής, αποκλείονται :

1} Όσοι έχουν καταδικαστεί για:

v     Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία εκβίαση πλαστογραφία, δωροδοκία & νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

v     Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών.

v     Για παράβαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους του ομορρύθμους εταίρους σε Ο.Ε, Ε.Ε & Ε.Π.Ε & όλα τα μέλη του Δ.Σ για Α.Ε.

v     Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας.

v     Όσοι βρίσκονται σε Πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε Πτωχευτικό Συμβιβασμό ή Πτωχευτική Εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη Πτωχευτική Διαδικασία.

v     Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Βόλου & στο Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –ΔΗ. ΠΕ.ΘΕ»    

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 ΑΡΘΡΟ 6ο

Εκείνος που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή της υπηρεσίας δυνάμενης να διερευνήσει τούτο με έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο. Ο Εγγυητής θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας & θα είναι αλληλέγγυος & εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν {τελευταίο πλειοδότη} για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης χωρίς να ίσχυε για αυτόν το ευεργέτημα της διηζήσεως.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση της Περιφερειακής Δ)νσης Μαγνησίας αφού προηγουμένως εγκριθούν από την  Επιτροπή Δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Επιτροπή Δημοπρασιών, καθώς & σε περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης, ο τελευταίος πλειοδότης ΔΕΝ αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη & την υπογραφή του συμφωνητικού μέσα σε Δέκα {10} ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Δημοπρασιών, περί έγκρισης του αποτελέσματος, της Δημοπρασίας γιατί διαφορετικά, η εγγύηση που έχει καταθέσει θα εκπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς δικαστική παρέμβαση & θα διενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού & του εγγυητή του, οι οποίοι θα ενέχονται & οι δύο για την διαφορά του μικρότερου αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγουμένης. Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Τις αυτές συνέπειες έχει ο τελευταίος πλειοδότης & σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνομά του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η παρούσα μίσθωση δεν προστατεύεται σαν εμπορική διότι το όλο ακίνητο εντός του οποίου βρίσκεται & το μίσθιο είναι Δημοτικό Κτίριο {άρθρο 4 Π.Δ. 34/1995}. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή σαν κατάστημα για το Ανοιχτό Κολυμβητήριο Βόλου {Ε.Α.Κ} του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», υπαγορευόμενης της εν όλω υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αυτού όπως και της πρόσληψης συνεταίρου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή. Διευκρινίζεται ότι το μίσθιο θα είναι ανοιχτό από τον μισθωτή υποχρεωτικά και προς την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Βόλου  {Ε.Α.Κ}, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατ΄ ελάχιστο όριο οκτώ {8} ωρών καθημερινά, ενώ κάθε Σάββατο θα παραμένει ανοιχτά τέσσερις ώρες το πρωί. Επίσης το κυλικείο θα παραμένει ανοιχτό υποχρεωτικά σε κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση εντός του Κολυμβητηρίου Βόλου, με την υποχρέωση εκ μέρους του εκμισθωτή της ενημέρωσης μια εβδομάδα πριν την τέλεση του αθλητικού γεγονότος.  Ο μισθωτής δύναται να το έχει ανοιχτό πέραν των υποχρεωτικών ωρών λειτουργίας που καθορίζονται από τον εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει μετά από Πέντε {5} Χρόνια. Με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να υπάρξει παράταση της μίσθωσης άπαξ για Δύο {2} Χρόνια το ανώτατο, εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο στο ύψος του επίσημου πληθωρισμού επί του καταβαλλομένου μισθώματος του προηγούμενου έτους προσαυξημένο κατά Δύο {2} μονάδες, πλέον χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής θα πρέπει να καταθέσει χρηματικό ποσό ή εγγυητική επιστολή ίση προς το ποσό ενός ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού. Στον πλειοδότη-μισθωτή θα επιστραφεί το ποσό ή η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η εγγύηση του ετήσιου μισθώματος θα επιστραφεί μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ αυτού οποιαδήποτε αξίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» προερχόμενη από την μίσθωση, και του επί μέρους εξοπλισμού αυτού διαφορετικά η εγγύηση θα συμψηφισθεί αυτοδικαίως προς ανάλογο μέρος των τυχόν απαιτήσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», ΔΕΝ ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου της οποίας τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έλαβε γνώση & ότι θεωρεί αυτή ως ικανοποιητική & πληρούσα το σκοπό για τον οποίο μίσθωσε το ακίνητο. Δεν ευθύνεται επίσης το Ν.Π.Δ.Δ  για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου ούτε υποχρεούται σε ολική ή μερική επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη στην ύπαρξη τυχόν οποιονδήποτε νομικών ελαττωμάτων τούτου {μισθίου}. Επίσης ΔΕΝ θα διατεθεί άλλο χώρο για ιδία χρήση στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Βόλου {Ε.Α.Κ} πλην του μισθωμένου χώρου & μίας μικρής αποθήκης για τις ανάγκες του μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όριο του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες, γενικά δε, να διατηρεί αυτό σε καλή κατάσταση προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το μίσθιο προσφέρεται όπως έχει & βρίσκεται έτοιμο προς χρήση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» & μόνον, αποκλειστικά απαγορευμένης ρητά κάθε άλλης έστω & παρεμφερής δραστηριότητας.

 ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο μισθωτής δεν μπορεί να επισκευάσει ή να διαρρυθμίσει το μίσθιο χωρίς προηγούμενη άδεια του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στον μισθωτή τις πραγματοποιηθείσες από αυτόν δαπάνες για το σκοπό αυτό. Οι ως άνω βελτιώσεις & επισκευές θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα της παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών των πωλούμενων αγαθών, οι οποίες πρέπει να κυμαίνονται σε εύλογα & λογικά πλαίσια. Κατά τα λοιπά ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μόλις λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται εντελώς οσοδήποτε χρόνο μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν παραμείνει ο μισθωτής στο μίσθιο. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και η ολική ή μερική υπεκμίσθωση καθώς και για οποιαδήποτε αιτία παραχώρηση του μισθίου σε τρίτους χωρίς την ρητή και έγγραφη έγκριση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα {ήτοι κάθε 1η του μήνα}.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η παράβαση από τον μισθωτή οποιουδήποτε όρου του παρόντος καθώς και η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, έστω και ενός θα έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια λύση της μίσθωσης και την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής και της σύνταξης του συμφωνητικού μίσθωσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη – μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Στον διαγωνισμό δεν δύναται να συμμετάσχουν οφειλέτες του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» από την αυτή ή άλλη αιτία καθώς & σύζυγοι & τα τέκνα αυτών ως & οι εγγυητές αυτών. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι έλαβαν πλήρη γνώση όλων των όρων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από την Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσίων του Ν.Π.Δ.Δ., Γραφείο Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας, Διεύθυνση Νικομηδείας με Καραμπατζάκη & στο τηλέφωνο 2421091192.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στην είσοδο του Κτιρίου  «Μεταξουργείου» Ν. Ιωνίας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, ενώ περίληψη αυτής, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Η Επιτροπή Δημοπρασιών,  θα κατακυρώσει το πρακτικό της δημοπρασίας.

                                                                        ΒΟΛΟΣ ………………………….

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ