Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ Αρ. Πρωτ 245 Bόλος 13-1-2014 ΠΡΑΚ

                                                                                   Αρ. Πρωτ 245

                                                                                     Bόλος13-1-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ

Κωδικός Θέσης: 116

Σήμερα, την 30/12/2013 συνήλθε η Επιτροπή ενστάσεων που απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Δραντάκη Χρύσα, Παπαθωμαίδη Ευφροσύνη, Μπάρδα Αναστασία Μιμμαίος Ανδρέας –αναπληρωματικό μέλος.     

Κατατέθηκε αίτηση ένστασης στη Διεύθυνση Πολιτισμού της κ. Ευαγγελίας Παπαδοπούλου με αρ.πρωτ.9811/13-11-2013 που ενίσταται για τα ακόλουθα:

Α) Έχει καταθέσει Πτυχίο Αγγειοπλαστικής ΔΕ αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, τριετούς φοιτήσεως με πρακτική σε εργαστήριο κεραμικής για τα οποία δικαιούται μόρια 12

Β) Βεβαίωση σπουδών για ολοκληρωμένα σεμινάρια 2 κύκλων για τα οποία δικαιούται 2 μόρια.

Γ) Βεβαίωση συμμετοχής στη καλλιτεχνική έκθεση του έτους 2012-2013 στο Δήμο Πετρούπολης που δικαιούται μόρια 1.

Η επιτροπή αφού μελέτησε τον φάκελο λεπτομερώς αποφάσισε τα εξής:

Α) Το πτυχίο αγγειοπλαστικής που κατέθεσε η επισταμένη είναι Πτυχίο Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ το οποίο σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ. 11 Ν.1566/85 και ΥΠΕΠΘ Γ2/779/23-2-1985 (ΦΕΚ Β΄135/8-3-1988) παρ. 2, ΥΠΕΠΘ Ε/10537/8-502000 (ΦΕΚ Β΄663/24-5-2000) εδαφ. Α και 86252/Γ2 ΦΕΚ 1525 τ.Β΄ /27-7-2009 παρ 2. δεν θεωρείται πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το δε Πτυχίο Εσπερινού Λυκείου Εφαρμοσμένων Τεχνών – Διακόσμησης Εσωτερικών χώρων δεν είναι της ίδιας ειδικότητας. Επομένως δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με 12 μόρια.

Επιπλέον δεν έχει προσκομίσει καμία βεβαίωση που να πιστοποιεί τους κύκλους σεμιναρίων στα οποία αναφέρεται, εκτός από μια βεβαίωση συμμετοχής σε καλλιτεχνική έκθεση, άρα δεν δικαιούται και των 2 μονάδων των σεμιναρίων.

Κατόπιν αυτών η κατάταξη της ενιστάμενης διαμορφώνεται ως εξής:

Καλλιτεχνική Δραστηριότητα μόρια :1 . Επομένως : Σύνολο μορίων: 1

Επομένως η κατάταξη δεν διαφοροποιείται και μένει ως έχει.

Η επιτροπή ψήφισε ομόφωνα .

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕ

ΚΩΔ.:102

Κατατέθηκε αίτηση ένστασης στη Διεύθυνση Πολιτισμού της κ. Σοφίας Λάππα στις 15-11-2013 με αρ.πρωτ.9923 που ενίσταται για τα ακόλουθα :

Α) Έχει καταθέσει Πτυχίο του τμήματος Μουσικών Σπουδών με κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής», όπου στο πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνεται η Μέθοδο διδασκαλίας Orff.

Επομένως κατά την άποψη της ενιστάμενης πρέπει να καταταχθεί στη Α επικουρία

Η Επιτροπή αφού μελέτησε λεπτομερώς τον φάκελο της ενιστάμενης αποφασίσε τα εξής:

Α) Η προκύρηξη ζητούσε ΔΕ Καθηγητές Μουσικής Προπαιδείας και όχι ΠΕ

Β) Δεν προσμετράται το Πτυχίο ΠΕ διότι η προκύρηξη    ζητούσε ΔΕ

Επομένως κατατάχθηκε στο πίνακα Β Επικουρίας

Η Επιτροπή ψήφισε με 3 υπέρ της αρχικής κατάταξης της μοριοδότησης ήτοι: Δραντάκη Χρύσα- Μπάρδα Αναστασία-Μιμμαίος Ανδρέας

Η κ. Παπαθωμαίδη Ευφροσύνη διαφοροποιήθηκε και μειοψήφησε   με την αιτιολογία ότι το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα υπερισχύει .

                                                                                   

Η Επιτροπή

Δραντάκη Χρύσα               Παπαθωμαίδη Ευφροσύνη                 Μπάρδα Αναστασία

Μέλος                                         Μέλος                                            Μέλος                        

  

                                                                                                       Μιμαίος Ανδρέας

                                                                                                        

                                                                                                         Αν/κό Μέλος

                                                                                                      

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ