Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Βόλος : 17/11/2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                Αριθ.πρωτ : 11347/ΠΡ2125

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<< ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ 38446

 

                                                              

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

     O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας – 39220000-0, Χαρτικά – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9), συνολικού προϋπολογισμού 32.995,74 € (τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 40.584,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016 στους εξής Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500, 10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500.

    Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), στον α΄ όροφο τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ., www.doepap.gr.

     Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
    Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ  

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όροι ειδών καθαριότητας και απορρυπαντυκών 2015-2016
 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ