Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού κολυμβητηρίων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Bόλος:24/9/2015
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            Αριθ.πρωτ: 9051/ΠΡ1749
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

      O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού (Κωδικός CPV 24300000-7) για την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) των κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (12.155,00 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 14.950,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για το 2015 και τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (36.592,00 €) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 45.008,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για το 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης και για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (48.747,00€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 59.958,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2015 και 2016 στον Κ.Α. 15-6633.400
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), στον α΄ όροφο τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ., www.doepap.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ