Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμος προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού κολυμβητηρίων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βόλος : 1/12/ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Αριθ.Πρωτ.:11216/ΠΡ2355

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<<ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ. 38446                                                                                                                            

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση  προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού (Κωδικός CPV 24300000-7) για την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) των κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (24.372,50 €) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 29.978,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  και θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2015 στον Κ.Α. 15-6633.400

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8/12/2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο  τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ