Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Προκήρυξη – Αίτηση για Πρόσληψη (Δέκα) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
  1. Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Αθλητισμού του ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήμου Βόλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεταξουργείο, Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, ΤΚ.38446, Βόλος (τηλ. επικοινωνίας 2421071770).

Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00- 14:00. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι από την επόμενη της δημοσίευσης έως και δέκα ημέρες μετά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3)Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του ∆ήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ