Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
«Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
  2. Την υπ’ αριθ. 25583/20.9.2013 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών για την «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α για τη περίοδο 2013-14» ΦΕΚ 2613/Β/16-10-2013
  3. Την υπ’ αριθ. 29417/21.10.2013 ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την «έγκριση απασχόλησης δώδεκα (12) ατόμων, ειδικότητας πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βόλου (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ), σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  4. Την υπ’ αριθ. 253/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την «έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα «άθλησης για όλους» της Γ.Γ.Α
  5. Την υπ’ αριθ. 155/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την «έγκριση κατάθεσης του φακέλου στην ΓΓΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τον ορισμό υπευθύνων».
  6. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Ανακοινώνει

την πρόσληψη δώδεκα (12) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 2013 – 2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)

ΘΕΣΗ

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Πρόγραμμα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ »

ΒΟΛΟΣ

«Αθλητισμός και Γυναίκα»

Έως Οκτώ (8) μήνες

4

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ »

ΒΟΛΟΣ

«Μυϊκή Ενδυνάμωση»

Έως Οκτώ (8) μήνες

2

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ »

ΒΟΛΟΣ

«Χειμερινά Αθλήματα»

Έως Δύο (2) μήνες

2

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ »

ΒΟΛΟΣ

«Αθλητικό Καλοκαίρι»

Έως Δύο (2) μήνες

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών ΤΕΦΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αθλητισμός & Γυναίκα

Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, Αεροβική Γυμναστική ΑquaAerobic (ή άλλη συναφής με το πρόγραμμα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ)

Μυϊκή Ενδυνάμωση

Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, Βάρη (ή άλλη συναφής με το πρόγραμμα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ)

Χειμερινά Αθλήματα

Χειμερινό Σκι

Αθλητικό Καλοκαίρι

Κολύμβηση

 

  1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεταξουργείο, Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, ΤΚ.38446, Βόλος (τηλ. επικοινωνίας 2421071770).

Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00-14:00. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 έως και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται

στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2.Κριτήρια Επιλογής – καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το Ν.Π.Δ.Δ ΔΟΕΑΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).

 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο

πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες

μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

4. Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών

μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:

αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

5. Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1)τέκνο του.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

          Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

         Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

– Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του φορέα, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει.

– Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

Hπροκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr

Διαδικασία Επιλογής

 

Όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής στη έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ » με τη λήξη της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας αναρτώνται στην έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» και στη Διαύγεια

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                               ΑΙΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ