Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Προμήθεια επίπλων για τη Βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας (ορθή επανάληψη)

  Βόλος  19.10.2017

Αριθ. Πρωτ.: 13162

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Πληροφορίες    : Σουλακούδης Γεώργιος

Τηλέφωνο         : 2421029878

Fax                   : 2421022927

Ε-mail              : museum.volos@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια επίπλων για τη Βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ηµέρα  Δευτέρα και ώρα: 12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €  µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. Υποχρεωτικά συνοδεύεται από αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) και ποινικού μητρώου.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν στα γραφεία της Δ/νσης (Μικρασιατών 81, κτήριο Σπίρερ) το δικό τους προτεινόμενο σχέδιο κατασκευής.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                 

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

 

 

  Για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς πατήστε εδώ             

 

 

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ