Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 80γρ σε πακέτο 500 φύλλων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, λόγω καταστροφής που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Νομό Μαγνησίας (Daniel, Elias), μετά από την πλημμύρα της αποθήκης στο κτίριο του Μεταξουργείου Βόλου όπου φυλάσσονταν τα κουτιά φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία:13/10/2023

Αριθμ.Πρωτ.: 12868/1616

Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως

Ταχ. Κώδικας: 38446

Τηλέφωνο: 24210 – 91196

Email: promithies.doepap@gmail.com

         ΠΡΟΣ: 

         Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4 με τη διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης»  με αντικείμενο την: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 80γρ σε πακέτο 500 φύλλων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, λόγω καταστροφής  που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Νομό Μαγνησίας (Daniel, Elias), μετά από την πλημμύρα της αποθήκης στο κτίριο του Μεταξουργείου Βόλου όπου φυλάσσονταν τα κουτιά φωτοτυπικού χαρτιού Α4».

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 12813/12-10-2023 Τεκμηριωμένο αίτημα με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των  409,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, β) το πρότυπο έντυπο – προσφοράς, γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έγγραφα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του https://doepap.gr.

Η συνολική δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 80γρ σε πακέτο 500 φύλλων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, λόγω καταστροφής  που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Νομό Μαγνησίας (Daniel, Elias), μετά από την πλημμύρα της αποθήκης στο κτίριο του Μεταξουργείου Βόλου όπου φυλάσσονταν τα κουτιά φωτοτυπικού χαρτιού Α4» είναι αξίας συνολικού ποσού 409,20 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

Α/Α CPV ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 (%) ΑΞΙΑ  Φ.Π.Α
        1.       30197643-5

Φωτοτυπικό Χαρτί

Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 80γρ. σε πακέτο 500 φύλλων 75 4,40 € 330,00 € 79,20 € 409,20 €
    ΣΥΝΟΛΟ     330,00 € 79,20 € 409,20 €

 

Η δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα των ΚΑ: 10-6612.100, (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων), με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023, με κωδικό CPV: 30197643-5 (Φωτοτυπικό χαρτί).

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Ο τύπος χαρτιού που θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εκτυπώσεις σε εκτυπωτές τύπου laser, inject, plotter, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές.

Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Λευκό Α4 80γρ σε πακέτο 500 φύλλων.

 1. Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του.
 2. Να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίηση του ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου.
 3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.
 4. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%
 5. Να έχει χρώμα λευκό ματ
 6. Να έχει βάρος 80 gr/m2, – ή + 4gr
 7. Να έχει πάχος 100-108 μm
 8. Να έχει διαστάσεις, για μεν το Α4 21,0Χ29,7 εκ.,
 9. Να έχει φωτεινότητα D65 112% – ή + 3%
 10. Να έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 3,6%-4,4%
 11. Να έχει αδιαφάνεια μεγαλύτερη από 90% (κατά ISO)
 12. Η συσκευασία να είναι σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων ανά δεσμίδα να είναι ακριβής, χωρίς σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα και φύλλα άλλων διαστάσεων από τις κανονικές.
 13. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι τυλιγμένες σε αδιάβροχο χαρτί συσκευασίας για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος.
 14. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας θα πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις.
 15. Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία.
 16. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια (ανά 5 δεσμίδες), από ανθεκτικό χαρτόνι ώστε να αντέχουν στις μετακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις.
 17. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

α) Το είδος του χαρτιού,

β) Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του εργοστασίου κατασκευής,

γ) Οι διαστάσεις των φύλλων,

δ) Ο αριθμός τους,

ε) Το βάρος (gr/m2)

στ) Το κατάλληλο σήμα (βέλος) που θα δείχνει την άνω όψη του χαρτιού.

 1. Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται καθώς και ο κωδικός αριθμός (όπου υφίσταται) που χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη ποιότητα του προς προμήθεια χαρτιού.

Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να  μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην Διεύθυνση του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, όσες φορές του ζητηθεί από τον Οργανισμό. Η παράδοση θα γίνεται με μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους, σύμφωνα με την παραγγελία της Διεύθυνσης του Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός  κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη,  προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου – Ν. Ιωνίας.

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ, και θα αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψης του, γνωμοδοτώντας παράλληλα αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ’ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να εγκριθεί με απόφαση μας, η παραλαβή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής

Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος όπως μέσα σε μία μέρα να  αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί , παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισμός  έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά  η δε επιπλέον διαφορά  τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή .Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκομίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελίας .Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το ζήτημα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ  η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή .

Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο,
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση εκτός

     είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική

     διαδικασία και

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι:

 • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του

Τεκμηριωμένου αιτήματος.

 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται. Ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η παράδοση, η εκφόρτωση και η μεταφορά τους στο χώρο του Μεταξουργείου ή σε σημείο που θα υποδείξει η κάθε Διεύθυνση κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η παράδοση των παραπάνω υλικών απαιτείται να γίνει εντός (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 θα γίνει εφάπαξ από τον Ανάδοχο προμηθευτή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μαζί με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι την Τρίτη 17/10/2023 και ώρα 12:00μ.μ.είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : promithies.doepap@gmail.com.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται). Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

 1. Τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης
 2. Πρότυπο έγγραφο προσφοράς
 3. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Υπεύθυνη Δήλωση – Ποινικό Μητρώο
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ