Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Δ/νσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 7393 / 1107
Ημ.Πρ. : 10/06/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της προμήθειας μελανιών-τόνερ και γραφικής ύλης με τη διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης» με αντικείμενο την: «προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Δ/νσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022».
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα την υπ.αριθμ.πρωτ.: 5972/20/05/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις Δ/νσεις του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022», που περιλαμβάνει Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές, και ενδεικτικές τιμές μελανιών για συγκεκριμένους τύπους εκτυπωτών, που χρησιμοποιεί η εκάστοτε Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση συντάχθηκαν Τεχνικές Μελέτες ανά Δ/νση με συνημμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναλόγως των αναγκών τους. Συγκεκριμένα επισυνάπτονται και τα εξής αρχεία: α) για την Δ/νση Διοικ/κών-Οικ/κών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.: 6257/ΓΠ1029/26/05/2022 και με θέμα: «προμήθεια μελανιών-τόνερ της Δ/νσης Διοικ/κών-Οικ/κώνΥπηρεσιών», ενδεικτικού ποσού 6.480,72€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), καιτουπ΄αριθμ.πρωτ.: 6489/ΓΠ1063/31/05/2022 και με θέμα:«προμήθεια Γραφικής Ύλης» ενδεικτικού ποσού 399,09€ (συμπεριλαμβανομένου24%ΦΠΑ), β) για την Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού με αριθμ.πρωτ.: 6265/1647/26/05/2022 και με θέμα: «προμήθεια μελανιών για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 4.995,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) και το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 6346/1658/27-05-2022 και με θέμα: « προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 16.999,78€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), γ) για την Δ/νση Πολιτισμού με αριθμ.πρωτ.: 6121/ΔΠ855/24/05/2022 και με θέμα: «προμήθεια μελανιών της Δ/νσης Πολιτισμού για το έτος 2022» ενδεικτικού ποσού 1.483,10€ (συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ), δ) για την Δ/νση Αθλητισμού με αριθμ.πρωτ.: 6276/ΔΑ1062/26-05-2022 και με θέμα: «προμήθεια μελανιών-τόνερ της Δ/νσης Αθλητισμού» ενδεικτικού ποσού 900,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ), και ε) για την Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών με αριθμ.πρωτ.: 6225/180/26/05/2022 και με θέμα: «προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών» ενδεικτικού ποσού 898,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη με τίτλο «προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Δ/νσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022» είναι αξίας συνολικού ποσού 32.155,66€ συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α.: 10-6612.100, ΚΑ: 15-6612.200 ( προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου), ΚΑ: 10-6613.100, ΚΑ: 15-6613.200, ΚΑ: 15-6613.300, ΚΑ: 15-6613.400, ΚΑ: 15-6613.500 (προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων), με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, με κωδικούς CPV αντίστοιχα: 30192700-8 (Γραφική Ύλη), και 30192110-5 (Μελάνια).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο,
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία και
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Αποστολίδου Σοφία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2022 – Copy_(Ακριβές Αντίγραφο)_

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ