Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Προμήθεια τριών (3) φωτιστικών W.C. προκειμένου να αντικατασταθούν λόγω φθοράς και μη λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων στο κλειστό γυμναστήριο Αγριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου

Αρ. Πρωτ. 5656/909
Βόλος 13/5/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριών (3) φωτιστικών W.C. προκειμένου να αντικατασταθούν λόγω φθοράς και μη λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων στο κλειστό γυμναστήριο Αγριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 5469/11-5-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 130,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Τετάρτη 18-5-2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email : d.lefkas@doepap.gr
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2421091196

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

4.ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ