Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Βόλος  19/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 13327/432ΔΑΜΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης. Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι  22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12 μ.μ., στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Για τον κατάλογο των βιβλίων, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς πατήστε εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ