Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος (έτος 2022-2023)

Πρωτ.: 3230
Ημερ.: 22/03/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της
« Ανοικτής Πρόσκλησης» με αντικείμενο την : «Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2022 – 2023) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος ( έτος 2022 -2023). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να έχουν “Ιατρό εργασίας” όσες επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες (Π.Δ.94/1987, Π.Δ. 212/2006, Π.Δ. 186/95, Π.Δ. 399/1994, Π.Δ. 338/2001).Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ ή τα Ν.Π.Δ.Δ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, με ιατρό εργασίας με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. (άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012).

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα την υπ.αριθμ. πρωτ.: 3223/ΠΡ573/21-03-2022 Μελέτη με θέμα «Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2022 – 2023) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος ( έτος 2022 -2023)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 4.281,60ευρώ (Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – ΠΟΛ 1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008) και το υπ.αριθμ. 3146/21-03-2022 πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
Η δαπάνη είναι πολυετής και βαρύνει τον Κ.Α. : 10-6112.100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 ως εξής : για το έτος 2022 το ποσό των 3.211,20 € και για το έτος 2023 το ποσό των 1.070,40€.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία και
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Τίτλους Σπουδών
3. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ( Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών τη αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος (Σημείωση: Σύμφωνα με το αρ. 16 του ν. 3850/2010 Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο).
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου
5. Άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
7. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν: α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη, β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.)
8. Άδεια τίτλου ειδικότητας ιατρού εργασίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μαζί με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι την Τρίτη 29/03/2022 και ώρα 12.00 μ.μ είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : promithies.doepap@gmail.com.
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

 

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Αποστολίδου Σοφία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022-23

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ