Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων τεμαχίων ροδάκια τεφλόν μεταφοράς με ενισχυμένο ρουλεμάν, για την επισκευή στις μπασκέτες του κλειστού γυμναστηρίου Πορταριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 2995 / 540
Ημ.Πρ. : 15/03/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων τεμαχίων ροδάκια τεφλόν μεταφοράς με ενισχυμένο ρουλεμάν, για την επισκευή στις μπασκέτες του κλειστού γυμναστηρίου Πορταριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 2853 / 414/10-03-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να  ανέρχεται στο ποσό των 744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β)  το πρότυπο έντυπο προσφοράς    γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 14:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β)στοemail μας : d.lefkas@doepap.gr

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196 .

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ