Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντως για την προμήθεια τριακοσίων τριάντα (330) μεταλλίων των 6,5cm x 6,5cm ανάγλυφα τυπωμένο και από τις δυο πλευρές με κορδέλα σατέν 2cm λευκή για την Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στον 6ο Ημιμαραθώνιο Βόλου και παράλληλων αγώνων ¨I love Volos Run¨ (5km) και Fun Run (500m-παιδικός αγώνας) με ημερομηνία διεξαγωγής την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 3186 / 567
Ημ.Πρ. : 21/03/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριακοσίων τριάντα (330) μεταλλίων των
6,5cm x 6,5cm ανάγλυφα τυπωμένο και από τις δυο πλευρές με κορδέλα σατέν 2cm
λευκή για την Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν στον 6ο Ημιμαραθώνιο Βόλου και παράλληλων αγώνων ¨I love
Volos Run¨ (5km) και Fun Run (500m-παιδικός αγώνας) με ημερομηνία διεξαγωγής την
Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 3167/487/18-3-2022
Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης
και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 491,04 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφορά γ) δήλωση
ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Τετάρτη 23-
3/2022 στις 11:00μμ σε: α) κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών –
Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως ή β) στο
email μας : d.lefkas@doepap.gr
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2421091196.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Σοφία Αποστολίδου

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ