Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με θέμα: Προμήθεια συρματόσχοινου ανοξείδωτου, φελλών και μηχανισμού διαδρομών πισίνας με κλειδί για την συντήρηση των κολυμβητικών διαδρομών του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου.

Αριθμ. Πρωτ. 8413/1264

Ημερομ. : 01/7/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια συρματόσχοινου ανοξείδωτου, φελλών και μηχανισμού διαδρομών πισίνας με κλειδί για την συντήρηση των κολυμβητικών διαδρομών του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 8164/27-6-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 1.481,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Τρίτη 05-7-2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης

Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Σοφία Αποστολίδου

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ