Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή 3 σχολικών λεωφορείων.

Βόλος: 2/5/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 5049/ΔΕ592

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά ανταλλακτικών (προμήθεια), συντήρηση και επισκευή (παροχή υπηρεσιών) 3 σχολικών λεωφορείων (ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 4633, ΚΗΙ 8471) µε την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την αγορά ανταλλακτικών (προμήθεια), συντήρηση και επισκευή (παροχή υπηρεσιών) 3 σχολικών λεωφορείων. Προσφορές γίνονται δεκτές από την 24/5/2017 ημέρα Τετάρτη έως την 26/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ανταλλακτικών (προμήθεια), συντήρηση και επισκευή (παροχή υπηρεσιών) 3 σχολικών λεωφορείων», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αγορά ανταλλακτικών (προμήθεια), συντήρηση και επισκευή (παροχή υπηρεσιών) 3 σχολικών λεωφορείων που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 703 ευρώ µε το Φ.Π.Α (προμήθεια ανταλλακτικών 422 ευρώ, παροχή υπηρεσιών 281 ευρώ). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ανταλλακτικών – εργασιών.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ